top of page

Plenárne zasadnutie: november 2015


Na novembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu bude tém tento raz kvantitatívne menej, o to však budú obsažnejšie. Budeme sa zaoberať špeciálnou správou Európskeho ombudsmana ktorý hodnotí pokroky agentúry FRONTEX v dodržiavaní Charty ľudských práv pri všetkých svojich činnostiach a operáciách. Európsky ombudsman za pomoci verejnosti preskúmal činnosť agentúry FRONTEX a na základe výsledkov pripravil pre agentúru odporúčania, v ktorých medzi iným zavádza aj systém na spracovávanie individuálnych sťažností pre prípady porušovania ľudských práv.

Ďalšou témou bude ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, v rámci ktorej sa budeme zaoberať pracovnými úrazmi, chorobami z povolania, či dôsledkami stresu a psychickej záťaže na ľudský organizmus, a to aj v súvislosti s neistotou zamestnania, netypickými úväzkami, alebo nadmerným počtom pracovných hodín. Budeme rozoberať aj zvláštne pracovné podmienky žien a možnosť lepšieho zosúladenia súkromného a pracovného života.

V rámci ekonomických tém sa bude preberať rozpočet na rok 2016, mobilizácia flexibilného nástroja, ktorý sa má aktivovať za účelom poskytnutia finančných prostriedkov na zvládnutie migračnej a azylovej otázky, ako aj daňové problémy súvisiace s medializovanými daňovými dohodami multinárodných spoločnosti s Luxemburskom.

V rámci parlamentných rozpráv a hlasovaní budeme hovoriť aj o problematike zvyšujúceho sa počtu detí vyrastajúcich v chudobe, ktorá ich následne ovplyvňuje počas celého života, a v ďalšej správe sa budeme zamýšľať na kohéznou politikou a otázkou marginalizovaných komunít.

Okrem týchto otázok budeme v utorok rozoberať aj v súčasnosti smutne aktuálnu problematiku radikalizácie a verbovania európskych občanov teroristickými organizáciami. Tento problém sa po minulotýždňovom útoku v Paríži bohužiaľ stal ešte akútnejším a hrozivejším. Správa sa zaoberá možnými koreňmi tohto stále sa zväčšujúceho javu, ako aj možnými riešeniami najmä v súvislosti s internetovou radikalizáciou, radikalizáciou vo väzeniach, ako aj významom informovanosti verejnosti, vzdelávacích projektov a lepšej spolupráce európskych autorít.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page