top of page

Plenárne zasadnutie: apríl 2019


Po piatich rokoch naplnených rokovaniami, stretnutiami a plenárnymi zasadnutiami je pred nami posledné plenárne zasadnutie v Štrasburgu, ktoré začne už budúci týždeň. Keďže ide o posledné zasadnutie a poslanci Európskeho parlamentu sa budú snažiť ukončiť toľko legislatívnych procesov, ako to len bude možné, program bude mimoriadne plný.


Počas plenárneho týždňa budeme hlasovať o niekoľkých správach, ktoré sa dotýkajú tém, ktorými sa zaoberám. Z oblasti spotrebiteľských práv a ochrany spotrebiteľov budeme hlasovať o správe prinášajúcej odporúčania na lepšiu vykonateľnosť a modernizáciu európskych pravidiel ochrany spotrebiteľa, v rámci ktorej sa nachádza aj návrh na riešenie problematiky dvojitej kvality produktov v Európskej únii, ako aj o správe o dodržiavaní striktných požiadaviek na tzv. regulované výrobky ku ktorým patria osobné autá či detské hračky. Rovnako s právami spotrebiteľov súvisí aj návrh nariadenia o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizík v potravinovom reťazci. Z oblasti pracovného práva a ochrany zamestnancov budeme hovoriť o potrebe transparentných a predvídateľných pracovných podmienok vo všetkých druhoch pracovných pomerov. S pracovnou oblasťou súvisí aj oblasť sociálneho zabezpečenia, pričom hlasovať budeme o revízii nariadenia regulujúceho koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi.


Z oblasti ochrany životného prostredia budeme mať opäť na programe niekoľko správ. K nim bude patriť napríklad správa o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, správa o kontrolných opatrenia, ktoré sa uplatňujú v oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (vody patriace Španielsku a Portugalsku) či správa o perzistentných organických látkach, ktoré sa hromadia v životnom prostredí a môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. V rámci tejto témy budeme hlasovať aj o dvoch správach, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia pred nadmernými emisiami CO2 a stanovujú emisné limity pre nové ťažké úžitkové vozidlá ako aj prinášajú odporúčania na podporu energeticky efektívnych a k prírode ohľaduplných dopravných prostriedkov.


Niekoľko správ bude súvisieť aj s témou bezpečnosti, a to či už pôjde o kybernetickú bezpečnosť, v súvislosti s ktorou budeme hlasovať o zriadení Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier alebo sa téma bezpečnosti bude týkať prísnej regulácie tzv. prekurzorov výbušnín, ktorých obmedzenie je obzvlášť dôležité práve z dôvodu, že podomácky vyrobené výbušniny boli použité až v 40% teroristických útokov spáchaných v Európskej únii. Téma bezpečnosti sa bude spájať aj so správami, ktoré sa zaoberajú migráciou a ochranou vonkajších hraníc. S druhým menovaným súvisí napríklad správa o aktualizácií Európskeho vízového kódexu, ale aj správy zaoberajúce sa výzvami, ktoré nám priniesla zvýšená migrácia, a ktoré sa budú zaoberať najmä zlepšením štatistík o migrácií a medzinárodnej ochrane, posilnením právomocí agentúry Frontex - európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, či vytvorením európskej siete imigračných styčných dôstojníkov.


Ekonomické témy budú počas tohto zasadnutia taktiež bohato zastúpené, a to legislatívnymi aktami o kapitálových požiadavkách, o absorpcii strát a rekapitalizácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, o vytvorení nových cenných papierov, o cezhraničných premenách, zlúčeniach alebo splynutiach a rozdeleniach, či o legislatívnych aktoch, ktoré sú súčasťou tzv. balíka udržateľných financií. V rámci tejto kategórie budeme hlasovať aj o správe, na tvorbe ktorej som sa podieľala a ktorá sa týka minimálneho krytia strát pri problémových expozíciách, s ktorými súvisia napríklad aj otázky nezákonných praktík pri vymáhaní dlhov.


Rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí, aj teraz budú veľkú časť nášho programu tvoriť diskusie a hlasovania o založení či predĺžení trvania európskych fondov, programov a nástrojov. Budeme tak hlasovať o programe Horizon Európa na obdobie rokov 2021 - 2027, Európskom obrannom fonde, vesmírnom programe, programe Digitálna Európa, nástroji na prepájanie Európy, nástroji InvestEU a programoch pre spoluprácu na poli zdaňovania (Fiscalist), programe Spravodlivosť, Práva a hodnoty, či programe pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE).


Z ďalších správ spomeniem ešte správu o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF a správu, ktorá sa zaoberá klasifikáciou európskych legislatívnych aktov, a to najmä čo sa týka rozdelenia aktov na delegované a implementujúce.


Rovnako ako počas každého plenárneho zasadnutia, aj teraz budeme prijímať uznesenia o naliehavých prípadov porušovania ľudských práv v tretích krajinách a v rámci rozpráv o budúcnosti Európy si vypočujeme lotyšského predsedu vlády Artursa Krišjānisa Kariņša.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page