top of page

Odpočet aktivít 2013

Milí priatelia, zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím!

Nikto z nás si nevybral, v ktorej krajine, obci či rodine sa narodí. Či sa narodí zdravý alebo so zdravotným postihnutím. Či počas života nepríde o zrak, sluch, nezostane na vozíku alebo či sa nenarodí so závažnou chorobou či ochorením. Som presvedčená, že ak štát a politici majú niekomu pomáhať, sú to predovšetkým ľudia, ktorí si nie svojou vinou sami pomôcť nevedia. Dovoľte, aby som Vás stručne informovala o aktivitách, ktoré sa mi v tejto oblasti v roku 2013 podarilo presadiť či iniciovať.

Hoci v súčasnosti pôsobím ako opozičná poslankyňa, čo výrazne limituje priechodnosť mojich návrhov, som presvedčená, že táto práca má zmysel a prináša aj konkrétne výsledky.

ČO SA PODARILO

1. Tento rok som spustila projekt „Kino bez bariér“. Podľa vzoru z Francúzska, kde sa vo viacerých mestách pravidelne konajú filmové projekcie pre deti s autizmom, som sa rozhodla vytvoriť podobnú aktivitu aj na Slovensku. Počas tohto roka sa nám podarilo zrealizovať päť takýchto podujatí v štyroch slovenských mestách pre vyše 250 detí. Okrem toho v spolupráci so Slovenským národným divadlom sme realizovali tento rok prvé „Divadlo bez bariér“ v Bratislave. Tieto projekty sa podarili zrealizovať aj vďaka spolupráci so združením SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) a viacerými špeciálnymi školami. Viac nájdete tu: http://www.teraz.sk/regiony/autizmus-deti-macko-pu-kino-navsteva/34413-clanok.html http://kino.server.sk/spravy/kino-bez-barier-navstivili-ako-prve-autisticke-det/

2. V septembri parlament schválil môj doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Technický pokrok v oblasti počítačových technológií umožňuje, aby ľudia so zdravotným postihnutím používali asistenčné technológie, ktoré im sprístupňujú elektronickú komunikáciu. Keďže cieľom e-govermentu malo byť zefektívnenie styku občana s úradmi, považovala som za potrebné, aby sa vytvárali podmienky sprístupnenia nie len pre zdravých ľudí, ale aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí by zo svojho domova mohli v budúcnosti využívať výhody plynúce z možnosti elektronickej komunikácie s úradmi, vrátane prístupných elektronických formulárov potrebných na vybavenie žiadostí, alebo iných dokumentov. Mojim návrhom sa mi podarilo zabezpečiť prístupnosť e-govermentu aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Viac: http://www.teraz.sk/slovensko/hrasko-e-government/57172-clanok.html

3. V novembri som vo svojom vystúpení k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach upozornila na riziká spojené s novelou, kedy by prišlo k možnému zrušeniu zliav pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vláda v pôvodnom znení totiž navrhovala zmenu kompetencie, aby o zľavách pre ľudí so zdravotným postihnutím mali právo rozhodovať nie štátna správa a samospráva, ale prevádzkovatelia služieb v doprave. Na základe môjho upozornenia a vypustenia súvisiacich bodov bola navrhovaná zmena kompetencií vzatá späť a zľavy pre ľudí so zdravotným postihnutím zostali v garancii štátu. Viac: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/110799/Zitnanska_Jana.html

4. V novembri parlament rokoval o vládnej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Prijatím tejto novely by od januára 2014 hrozilo, že poskytovatelia sociálnych služieb aj pre ľudí so zdravotným postihnutím nebudú schopní zabezpečiť zákonom stanovené podmienky a teda poskytovať služby ako doposiaľ. Preto som po odbornej diskusii so zástupcami Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a SocioFóra spracovala pozmeňujúci návrh, ktorý sa dotýkal posunutia účinnosti menovaných zmien o jeden rok (teda od 1.1.2015). Tento návrh predložili nakoniec aj poslanci za Smer a v inej podobe aj prijali. Súčasne som poukázala na neriešenie zásadnej potreby súvisiacej s financovaním sociálnych služieb, a preto som vyzvala vládu, aby vypracovala a predložila sociálnemu výboru parlamentu na diskusiu strednodobú stratégiu financovania sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej intervencie a prevencie v termíne 3 mesiace pred predložením plánovej novely zákona v roku 2014, zameranej na financovanie sociálnych služieb. Viac: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/113422/Zitnanska_Jana.html

5. Podľa informácií predstaviteľov tretieho sektora ministerstvo financií nebolo ochotné akceptovať ponechanie súčasného stavu asignácie 2% z dane z príjmu právnických osôb, a preto som vypracovala pozmeňujúci návrh, ktorý mal za cieľ zachovať možnosť poukázať 2 % z daní mimovládnym organizáciám ešte najmenej jeden rok, aby vznikol priestor na prijatie ďalších foriem podpory aktivít tretieho sektora. Môj návrh si osvojilo ministerstvo financií a bol schválený. Viac: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/113766/Zitnanska_Jana.html

6. Po tom, ako som sa minulý rok pri prijímaní štátneho rozpočtu pokúsila získať viac finančných prostriedkov na asistentov učiteľov ich presunom z kapitoly prezidenta SR a táto snaha žiaľ nebola úspešná, v tomto roku moja iniciatíva nevyšla naprázdno. Spomedzi 4 navrhovaných riešení, odkiaľ zobrať chýbajúce peniaze na asistentov učiteľov, minister financií akceptoval jedno z nich a dal verejný prísľub, že chýbajúce financie presunie. Moje vystúpenie nájdete tu: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/114630/Zitnanska_Jana.html Verejný prísľub ministra nájdete v 193. minúte rozpravy: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/114864/Kazimir_Peter.html

POSLANECKÉ INICIATÍVY Neustále sa snažím upozorňovať na dôležité témy a interpelovať s cieľom zlepšiť kvalitu života Vás, ľudí so zdravotným postihnutím. V roku 2013 som upozorňovala na tieto témy:

  • Vo veci problematiky asistentov učiteľov

  • Vo veci otázok na oblasť integrácie a inklúzie detí so špecifickými potrebami

  • Vo veci povinnej integrovanej starostlivosti o deti a mládež so zdravotným postihnutím

  • Vo veci zriaďovania prevádzky chráneného pracoviska

NA ČOM PRACUJEM

V rámci pripomienkovania volebných zákonov som získala verejný prísľub ministra vnútra, že v navrhovanej legislatíve bude povinnosť prihliadať pri výbere volebnej miestnosti na jej bezbariérovosť.V septembri sme predstavili náš zámer zákona o slovenskom posunkovom jazyku a komunikačných systémoch osôb so sluchovým postihnutím a hluchoslepotou. V súčasnosti prebehla odborná diskusia, začiatkom roka 2014 bude pripravené paragrafové znenie, ktoré predložíme na rokovanie NR SR.

Som rada, že postupne sa darí rozbiehať aj projekty, ktoré som iniciovala ešte v minulosti. Patria medzi ne aj päťminútové správy RTVS pre nepočujúcich v posunkovom jazyku, tlmočenie informovania o rokovaniach vlády do posunkového jazyka, povinná integrovaná starostlivosť, v rámci ktorej v súčasnosti prebieha verifikácia skríningových listov a príprava odborného usmernenia, ktoré bude upravovať štandardný diagnostický postup pri vyšetreniach psychomotorického vývinu detí raného veku a stanovenie ukazovateľov pre zdravotné poisťovne na hodnotenie prevencie.

Mnohé z týchto iniciatív vznikli aj na základe podnetov a spolupráce s vami, a preto budem veľmi rada, ak v tejto úspešnej spolupráci budeme pokračovať. K dispozícii je aj naďalej moja mailová adresa jana_zitnanska@nrsr.sk

Som tu pre Vás.

S úctou a pozdravom,

Jana Žitňanská (NOVA) poslankyňa NR SR

Poslanecká kancelária – Západná terasa, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, e-mail: jana_zitnanska@nrsr.sk

(zdroj: http://www.nrozp-mosty.sk/co-tesi-trapi-nas-aj-vas-12/item/1392-jana-zitnanska-narodna-rada-slovenskej-republiky-poslankyna.html)

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page