top of page

Aké nástroje môže europoslanec využiť?


Stať sa spravodajcom legislatívneho návrhu

Od prijatia Lisabonskej zmluvy majú poslanci EP možnosť ovplyvniť znenie väčšiny legislatívnych návrhov z dielne Komisie. Keď návrh príde do parlamentu, pridelí sa príslušnému výboru a v rámci výboru poslancovi, ktorý sa o danú tému zaujíma. Tento poslanec sa stáva spravodajcom. Poslanci z ostatných frakcií sa zase môžu uchádzať o pozície tieňových spravodajcov. Podobne ako rečnícky čas počas zasadaní v Štrasburgu, aj pozícia spravodajcov sa prideľuje podľa presných pravidiel (každá politická frakcia má v závislosti od počtu poslancov istý počet bodov, za ktorý sa môže o legislatívne návrhy uchádzať/za ktoré jednotlivé legislatívne návrhy "nakupuje").

Spravodajca vypracováva k danému legislatívnemu návrhu správu spolu s pozmeňovacími návrhmi, organizuje stretnutia s tieňovými spravodajcami a dostáva širší priestor na vystúpenia vo výboroch aj v pléne. Návrh sleduje počas celého legislatívneho procesu a má tak zásadný vplyv na konečnú podobu legislatívy.

Podávať pozmeňovacie návrhy

Aj keď sa mi ako poslankyni nepodarí stať sa spravodajkyňou alebo tieňovou spravodajkyňou legislatívneho návrhu, stále môžem v rámci výboru podávať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy konzultujem a aj spoločne podávam s ostatnými poslancami v rámci medziskupín, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich prijatia.

Pracovať na ľudsko-právnych uzneseniach

Európsky parlament je známy ako silný ochranca ľudských práv. Často krát sa na nás obracajú samotné obete ich porušovania, ako aj organizácie obhajujúce ľudské práva. Parlament nie je voči týmto výzvam ľahostajný.

Situáciu ohľadom ľudských práv pozorne sledujem a na základe podnetov, informácií z delegácií a médií sa každý mesiac spolupodieľam na príprave ľudsko-právnych uznesení. Každá frakcia najprv pripraví svoje znenie uznesenia, potom prebiehajú negociácie a následne hlasovanie v pléne.

Uznesenia potom adresujeme predstaviteľom vlád dotknutých štátov a pomáhame tak diplomatickou cestou vytvárať dôležitý tlak potrebný pre zastavenie porušovania ľudských práv. Zoznam rezolúcii, na ktorých som sa spolupodieľala je dostupný tu.

Klásť otázky inštitúciám na písomné a ústne zodpovedanie

Podobne ako v slovenskom parlamente aj europoslanci môžu "interpelovať" (adresovať otázky) európske inštitúcie.

Každý poslanec má právo položiť Komisii, Prezidentovi Európskej rady, Rade ministrov a Vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné záležitosti otázku na písomné zodpovedanie. Ak nejde o prioritnú otázku, daná inštitúcia sa musí vyjadriť do 6 týždňov. Pri prioritných otázkach musí poslanec dostať odpoveď do 3 týždňov.

Okrem písomnej otázky existuje možnosť položiť inštitúciám aj otázku na ústne zodpovedanie. Takýto postup môže iniciovať buď 40 poslancov, výbor alebo politická frakcia. O tom, či sa otázka dostane na plenárnu agendu rozhodujú predsedovia jednotlivých politických frakcií. Zodpovedanie otázky je spojené s rozpravou v parlamente a môže byť zavŕšené vydaním uznesenia.

Odpovede na položené otázky sú dôležitým zdrojom informácií a podkladom pre ďalšiu prácu poslanca. Zoznam mnou podaných otázok nájdete tu.

Iniciovať písomné vyhlásenia

Najmenej 10 poslancov môže spoločne vytvoriť písomnú deklaráciu nie dlhšiu ako 200 slov, ktorá sa neskôr môže stať podkladom pre novú legislatívu. Na to, aby bola deklarácia úspešná, t. z. oficiálne publikovaná a adresovaná príslušnej inštitúcii, musia poslanci počas 3 mesiacov získať ďalšie podpisy, a to od väčšiny všetkých poslancov (ďalších 365 podpisov). Ak sa im to nepodarí, deklarácia zaniká. Vďaka minulým písomným deklaráciám bola napríklad publikovaná Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu a rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Zoznam aktuálnych písomných deklarácii, nájdete na stránke Európskeho parlamentu.

Vystúpiť v pléne parlamentu

Ako poslankyňa mám právo požiadať o vystúpenie ku každému bodu rozpravy. Tento čas je prideľovaný podľa veľmi prísnych pravidiel jednotlivým politickým frakciám, ktoré ho následne prerozdeľujú medzi svojich poslancov. V priemere sa každému poslancovi ujdú maximálne dve minúty k jednej téme. Nie je nezvyčajné, že v pléne vystupujeme až do neskorej noci.

Ak sa poslancovi v pléne parlamentu vystúpiť nepodarí, môže k danej rozprave vydať písomné stanovisko (do 200 slov). Europoslanci majú tiež možnosť svojim voličom vysvetliť ako a prečo o jednotlivých otázkach hlasovali. Môžu tak urobiť ústne po hlasovaní v pléne (max. 1 minúta) alebo písomne (do 200 slov). Stanoviská a vysvetlenia nájdete tiež v sekcii mojich vystúpení v parlamente.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page