top of page

Európska únia a jej inštitúcie

Európska únia vznikla pred viac ako 60-timi rokmi ako projekt mieru, stability a prosperity. Dnes ju tvorí spoločenstvo 28 štátov s 500 miliónmi obyvateľov, ktorí hovoria 24 oficiálnymi jazykmi. 19 členských štátov používa menu euro. Slovenská republika vstúpila do Európskej únie v roku 2004, členmi menovej únie sme sa stali v roku 2009.

Fungovanie Európskej únie upravuje Lisabonská zmluva (2009). V súlade so zmluvou koná Únia v rôznych oblastiach verejnej politiky len vtedy, pokiaľ navrhované ciele nemôžu byť uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi (princíp subsidiarity). Konanie Únie nesmie presiahnuť to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov (princíp proporcionality).

Únia má v rôznych oblastiach verejnej politiky rôzne typy právomocí. Výlučné kompetencie má napr. v oblasti colnej únie, hospodárskej súťaže a spoločnej obchodnej politiky. V oblastiach akými sú napr. sociálna politika, životné prostredie a ochrana spotrebiteľa majú Únia a členské štáty spoločné kompetencie. Kultúra a vzdelávanie sú zase oblasťami, kde väčšina zákonodarnej moci zostáva v rukách členských štátov, únia vykonáva iba podporné a koordinačné činnosti.

Fungovanie Európskej únie zabezpečuje niekoľko inštitúcií: Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament, Európska rada, Európsky súdny dvor, Európska centrálna banka a Dvor audítorov.

Európsku legislatívu spoločne tvoria: Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament.

Európska komisia (Brusel) je zložená z 28 komisárov, z ktorých každý pochádza z jedného členského štátu EÚ. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že Komisia je európskou vládou rozdelenou na ministerstvá (generálne riaditeľstvá), ktoré manažujú jednotliví komisári. Ide o hlavného tvorcu návrhov európskej legislatívy (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania). Predsedom Komisie je Jean Claude Juncker.

Európsky parlament (Brusel a Štrasburg) a Rada Európskej únie/Rada ministrov (Brusel) fungujú podobne ako dvojkomorový legislatívny zbor, ktorý môže návrhy Komisie pozmeniť, schváliť alebo neschváliť. Európsky parlament je zložený z 751 europoslancov, Radu Európskej únie/Radu ministrov tvoria ministri členských štátov reprezentujúci jednotlivé ministerstvá. Každých šesť mesiacov predsedá Rade iný členský štát . Slovenská republika sa predsedníctva ujme v druhej polovici roka 2016.

Európska rada (Brusel) nemá legislatívnu právomoc. Jej hlavnou úlohou je určovať strategické smerovanie Európskej únie. Tvoria ju predsedovia vlád/prezidenti všetkých členských štátov a predseda Komisie. Predsedom Rady je Donlad Tusk.

Európsky súdny dvor (Luxemburg) interpretuje európsku legislatívu a dohliada na správne uplatňovanie európskeho práva v členských štátoch. Je tvorený 28 sudcami, po jednom z každého členského štátu.

Európska centrálna banka (Frankfurt) má na starosti menovú politiku a cenovú stabilitu v eurozóne.

Dvor audítorov (Luxemburg) zodpovedá za kontrolu hospodárenia európskych inštitúcií.

Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku únie zastrešuje Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Frederica Mogherini.

Ďalšími subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na tvorbe európskej politiky sú Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page