top of page

Európsky parlament - Ako to tu funguje?


Európsky parlament je jedinou inštitúciou, kde občanov reprezentujú ich priamo volení zástupcovia. Od roku 2010 pracuje v parlamente 751 europoslancov. Ich počet sa určuje podľa počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov. Slovenskú republiku zastupuje 13 europoslancov.

Právomoci parlamentu sa postupom času posilňovali. Od prijatia Lisabonskej zmluvy je Parlament spoluzákonodarcom pre takmer celé právo EÚ. Spolu s Radou prijíma alebo mení a dopĺňa návrhy Komisie. Takisto dohliada na činnosť Komisie, prijíma rozpočet Európskej únie a spolupracuje s národnými parlamentmi. Parlament nemá právo navrhovať novú legislatívu, môže iba Komisiu požiadať, aby návrh predložila.

BRUSEL

Podobne ako v slovenskom parlamente, aj v Európskom parlamente vykonávam väčšinu svojej práce v rámci jednotlivých výborov. V súčasnosti je v parlamente 20 výborov a 2 podvýbory. Každý poslanec sa môže stať členom a náhradníkom vo viacerých výboroch. Ja som sa stala podpredsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

Zasadnutia výborov prebiehajú v Bruseli počas troch týždňov, keď parlament nezasadá Štrasburgu. Diskutujeme o návrhoch Komisie , podávame pozmeňovacie návrhy a hlasujeme o nich. O pozmenenom návrhu ako celku hlasujú neskôr všetci poslanci v pléne Európske parlamentu v Štrasburgu alebo na jednodňovom plenárnom zasadnutí v Bruseli.

Okrem výborov je poslanecká práca spojená s našou činnosťou v parlamentných delegáciách a medziskupinách.

Úlohou delegácii je udržiavať a nadväzovať kontakty so zástupcami parlamentov po celom svete. Ja pôsobím v Delegácii pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu a v Delegácii pri parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie. Vďaka týmto členstvám mám prístup k dôležitým informáciám o aktuálnom politickom dianí v príslušných krajinách, na základe ktorých je možné vyvíjať v parlamente ďalšie aktivity a podporovať princípy demokracie a dodržiavanie ľudských práv.

Na začiatku každého volebného obdobia vznikajú v parlamente medziskupiny ako neformálne združenia poslancov, ktorí majú záujem intenzívne sa venovať konkrétnej téme. Tieto témy síce môžu spadať pod agendu jedného z výborov, ale v rámci medziskupiny je im venovaná intenzívnejšia a systematickejšia pozornosť. Je to aj vďaka podpore organizácii občianskej spoločnosti, ktoré s medziskupinami často úzko spolupracujú. Medzi moje srdcové záležitosti dlhodobo patria práva detí a zdravotne znevýhodnených osôb. Preto som veľmi rada, že môžem byť členkou práve medziskupín zastávajúcich ich záujmy.

ŠTRASBURG

Raz do mesiaca cestujem do Štrasburgu na štvordňové plenárne zasadnutie. V pondelok vždy o 17-tej otvára schôdzu predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Poslanci majú možnosť počas jednominútového vystúpenia upozorniť na akúkoľvek tému (téma nemusí byť súčasťou programu danej plenárnej schôdze), ktorú považujú za dôležitú.

V utorok a v stredu prerokúvame témy uvedené v programe schôdze, ku ktorým môže poslanec požiadať o rečnícky čas a od prezentovať svoje stanovisko. Rečnícky čas je prideľovaný podľa veľmi prísnych pravidiel najprv jednotlivým politickým frakciám, ktoré ho následne prerozdeľujú medzi svojich poslancov (zvyčajne max. 2 minúty/1 poslanec). Nie je nezvyčajné, že v pléne vystupujeme až do neskorej noci. Moje vystúpenia si môžete pozrieť tu. Tieto dni sú na schôdzach parlamentu prítomní aj zástupcovia Komisie a Rady, ktorí zodpovedajú (aj na moje) parlamentné otázky.

Štvrtok, posledný deň plenárneho zasadnutia, sa vždy venujeme ochrane ľudských práv. Ako poslankyňa môžem upozorniť na porušovanie ľudských práv a iniciovať prípravu ľudsko-právnych uznesení. K finalizácii uznesení dochádza práve v Štrasburgu, kde o nich vo štvrtok tiež hlasujeme. Uznesenia potom adresujeme predstaviteľom vlád dotknutých štátov a pomáhame tak diplomatickou cestou vytvárať dôležitý tlak potrebný pre zastavenie porušovania ľudských práv. Zoznam rezolúcii, ktoré som podporila je dostupný tu.

Hlasujeme vždy v čase poludnia. Hlasovanie sa odohráva v rýchlom tempe a niekedy trvá aj viac ako hodinu. Ak rokovací poriadok neustanovuje inak, alebo ak o elektronické hlasovanie nepožiada 40 poslancov, hlasujeme manuálne, zdvíhaním rúk. Výsledky elektronických hlasovaní sú dostupné na stránke Európskeho parlamentu.


Comments


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page