Legislatívne návrhy

01.01.2015

 

Návrhy zákonov Jany Žitňanskej

 

Cieľom návrhu zákona bolo odstrániť určitú svojvôľu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri prideľovaní finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa a vniesť do tejto oblasti právnu istotu a nárokovateľnosť.

 

Cieľom predloženého návrhu bolo zabezpečiť najmä sprístupnenie slovenských audiovizuálnych diel nepočujúcim osobám.

 

 

Návrhy zákonov skupiny poslancov a Jany Žitňanskej

 

Cieľom návrhu zákona bolo zrušiť referendové kvórum potrebné na platnosť konania miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov.

 

Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť predpoklady pre znižovanie nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl prostredníctvom využívania praxe u skutočných zamestnávateľov.

 

Cieľom návrhu zákona bolo odstrániť stav, kedy nie je možné do praxe podľa predmetného zákona započítavať takú prax, ktorá sa získala počas štúdia a v rámci výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Cieľom návrhu zákona bolo prepojiť databázu Sociálnej poisťovne, centrálny register študentov vysokých škôl a centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ktoré vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky , a to za účelom každoročného zverejňovania platových pomerov a informácií o zamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl.

 

Cieľom návrhu zákona bola zmena právnej úpravy profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov tak, aby sa začali v podmienkach Slovenskej republiky reálne využívať. Platné a účinné znenie zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov totiž obsahuje okrem štandardných akademicky orientovaných bakalárskych študijných programov aj tie, ktoré sa nezameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, s možnosťou iných kritérií akreditácie.

 

Cieľom návrhu zákona bolo odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesií sa ďalej návrhom zavádzajú rovnaké trojročné praxe pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov.

 

Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť podmienky pre lepší prístup k povolaniam vo verejnom sektore pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. V súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii a vysokej nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov by mal štát otvoriť kvalifikačné predpoklady na výkon povolania vo verejnom sektore všade tam, kde pre to sú podmienky.

 

Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť podmienky pre zníženie nezamestnanosti absolventov. Nezamestnanosť v Slovenskej republike sa totiž pohybuje okolo úrovne 13,5 %, no nezamestnanosť absolventov je značne vyššia – na úrovni až 35 %. Zamestnávatelia v tejto súvislosti zdôrazňujú, že najväčšou bariérou pri zvyšovaní zamestnanosti sú vysoké odvody zamestnancov.

 

Cieľom návrhu zákona bolo poskytnúť dlžníkom fondu rovnaké práva, ako majú klienti súkromných finančných inštitúcií a v zásade aj Štátneho fondu rozvoja bývania. Vychádza sa pri tom z platnej a účinnej právnej úpravy, a to zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

 

Cieľom návrhu novely Ústavy SR bolo dosiahnuť niekoľko zmien vo viacerých oblastiach, resp. vykonať ústavné predpoklady pre ďalšie zmeny. Ide o zmeny v oblasti spôsobu vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, spôsobu vykonania referenda a tiež zmeny v oblasti zloženia a kreovania Súdnej rady Slovenskej republiky.

 

 

Návrhy zákonov Jany Žitňanskej podané Danielom Lipšicom z dôvodu zániku mandátu v NR SR

 

Cieľom novely zákona bolo, aby predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť po pôrode, teda v šestonedelí mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi. Toto by znamenalo, že na základe verejného zdravotného poistenia by im bola táto služba uhrádzaná.

 

Zámerom navrhovanej právnej úpravy bolo legislatívne zakotviť možnosť, aby si lekári v postavení zamestnancov, mohli výdavky a náklady potrebné na nadobudnutie svojej špecializácie zahrnúť do základu dane, a tým zároveň znížiť odvádzanú daň zo svojich príjmov, čo by im výrazným spôsobom uľahčilo splnenie si svojej zákonnej povinnosti.

 

Cieľom novely zákona bolo upraviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý je dlhodobo na nízkej úrovni a je predmetom nespokojnosti opatrovateľov a ťažko zdravotne postihnutých osôb. Návrh mal odstrániť zníženie príspevku v prípade, ak opatrované ťažko zdravotne postihnuté dieťa navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Bolo navrhnuté, aby výšku príspevku na opatrovanie neovplyvňovala návšteva školy ŤZP dieťaťa. Tiež bola navrhovaná úprava zvýšenia príspevku na opatrovanie nezaopatreného ŤZP dieťaťa v prípade, ak opatrovateľ nemá vlastný príjem zo 49,80 Eur na 100 Eur z dôvodu potreby lepšej podpory rodičov - opatrovateľov s ŤZP dieťaťom, ako aj z dôvodu, že táto fixná suma sa od zavedenia zákona nezmenila.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo posilniť ochranu zdravotníckeho pracovníka počas poskytovania zdravotnej starostlivosti na úroveň chránenej osoby.

 

Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo ustanoviť arbitra sporov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ohľadne uhrádzania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

 

Cieľom predkladaného návrhu bola potreba legislatívneho zadefinovania nových komunikačných foriem a súčasne umožniť osobám so sluchovým postihnutím a osobám s hluchoslepotou voliť si vlastný komunikačný systém kombináciou rôznych komunikačných foriem, ktoré priamo reflektujú stupeň ich zdravotného postihnutia, individuálne potreby a komunikačné preferencie.

 

Cieľom bolo umožniť poskytovanie opakovaných peňažných príspevkov na diétne stravovanie, na psa so špeciálnym výcvikom aj pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím umiestnených v celoročných pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Taktiež bola navrhnutá úprava príspevku na opatrovanie, aby v prípade, že opatrovateľ poskytuje svoju starostlivosť a pomoc aj pri hospitalizácii ŤZP opatrovaného, táto skutočnosť nemala vplyv na výšku vyplácaného peňažného príspevku na opatrovanie.

Please reload

 AKTUÁLNE: 
Please reload

 NEPREHLIADNITE: 
Please reload