top of page

Legislatívne návrhy


Návrhy zákonov Jany Žitňanskej

- Cieľom návrhu zákona bolo odstrániť určitú svojvôľu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri prideľovaní finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa a vniesť do tejto oblasti právnu istotu a nárokovateľnosť.

- Cieľom predloženého návrhu bolo zabezpečiť najmä sprístupnenie slovenských audiovizuálnych diel nepočujúcim osobám.

Návrhy zákonov skupiny poslancov a Jany Žitňanskej

- Cieľom návrhu zákona bolo zrušiť referendové kvórum potrebné na platnosť konania miestneho referenda a referenda na úrovni vyšších územných celkov.

- Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť predpoklady pre znižovanie nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl prostredníctvom využívania praxe u skutočných zamestnávateľov.

- Cieľom návrhu zákona bolo odstrániť stav, kedy nie je možné do praxe podľa predmetného zákona započítavať takú prax, ktorá sa získala počas štúdia a v rámci výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

- Cieľom návrhu zákona bolo prepojiť databázu Sociálnej poisťovne, centrálny register študentov vysokých škôl a centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ktoré vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky , a to za účelom každoročného zverejňovania platových pomerov a informácií o zamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl.

- Cieľom návrhu zákona bola zmena právnej úpravy profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov tak, aby sa začali v podmienkach Slovenskej republiky reálne využívať. Platné a účinné znenie zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov totiž obsahuje okrem štandardných akademicky orientovaných bakalárskych študijných programov aj tie, ktoré sa nezameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, s možnosťou iných kritérií akreditácie.

- Cieľom návrhu zákona bolo odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesií sa ďalej návrhom zavádzajú rovnaké trojročné praxe pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov.

- Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť podmienky pre lepší prístup k povolaniam vo verejnom sektore pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa. V súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii a vysokej nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov by mal štát otvoriť kvalifikačné predpoklady na výkon povolania vo verejnom sektore všade tam, kde pre to sú podmienky.

- Cieľom návrhu zákona bolo vytvoriť podmienky pre zníženie nezamestnanosti absolventov. Nezamestnanosť v Slovenskej republike sa totiž pohybuje okolo úrovne 13,5 %, no nezamestnanosť absolventov je značne vyššia – na úrovni až 35 %. Zamestnávatelia v tejto súvislosti zdôrazňujú, že najväčšou bariérou pri zvyšovaní zamestnanosti sú vysoké odvody zamestnancov.

- Cieľom návrhu zákona bolo poskytnúť dlžníkom fondu rovnaké práva, ako majú klienti súkromných finančných inštitúcií a v zásade aj Štátneho fondu rozvoja bývania. Vychádza sa pri tom z platnej a účinnej právnej úpravy, a to zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

- Cieľom návrhu novely Ústavy SR bolo dosiahnuť niekoľko zmien vo viacerých oblastiach, resp. vykonať ústavné predpoklady pre ďalšie zmeny. Ide o zmeny v oblasti spôsobu vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, spôsobu vykonania referenda a tiež zmeny v oblasti zloženia a kreovania Súdnej rady Slovenskej republiky.

Návrhy zákonov Jany Žitňanskej podané Danielom Lipšicom z dôvodu zániku mandátu v NR SR

- Cieľom novely zákona bolo, aby predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť po pôrode, teda v šestonedelí mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi. Toto by znamenalo, že na základe verejného zdravotného poistenia by im bola táto služba uhrádzaná.

- Zámerom navrhovanej právnej úpravy bolo legislatívne zakotviť možnosť, aby si lekári v postavení zamestnancov, mohli výdavky a náklady potrebné na nadobudnutie svojej špecializácie zahrnúť do základu dane, a tým zároveň znížiť odvádzanú daň zo svojich príjmov, čo by im výrazným spôsobom uľahčilo splnenie si svojej zákonnej povinnosti.

- Cieľom novely zákona bolo upraviť výšku peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý je dlhodobo na nízkej úrovni a je predmetom nespokojnosti opatrovateľov a ťažko zdravotne postihnutých osôb. Návrh mal odstrániť zníženie príspevku v prípade, ak opatrované ťažko zdravotne postihnuté dieťa navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Bolo navrhnuté, aby výšku príspevku na opatrovanie neovplyvňovala návšteva školy ŤZP dieťaťa. Tiež bola navrhovaná úprava zvýšenia príspevku na opatrovanie nezaopatreného ŤZP dieťaťa v prípade, ak opatrovateľ nemá vlastný príjem zo 49,80 Eur na 100 Eur z dôvodu potreby lepšej podpory rodičov - opatrovateľov s ŤZP dieťaťom, ako aj z dôvodu, že táto fixná suma sa od zavedenia zákona nezmenila.

- Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo posilniť ochranu zdravotníckeho pracovníka počas poskytovania zdravotnej starostlivosti na úroveň chránenej osoby.

- Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo ustanoviť arbitra sporov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ohľadne uhrádzania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

- Cieľom predkladaného návrhu bola potreba legislatívneho zadefinovania nových komunikačných foriem a súčasne umožniť osobám so sluchovým postihnutím a osobám s hluchoslepotou voliť si vlastný komunikačný systém kombináciou rôznych komunikačných foriem, ktoré priamo reflektujú stupeň ich zdravotného postihnutia, individuálne potreby a komunikačné preferencie.

- Cieľom bolo umožniť poskytovanie opakovaných peňažných príspevkov na diétne stravovanie, na psa so špeciálnym výcvikom aj pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím umiestnených v celoročných pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Taktiež bola navrhnutá úprava príspevku na opatrovanie, aby v prípade, že opatrovateľ poskytuje svoju starostlivosť a pomoc aj pri hospitalizácii ŤZP opatrovaného, táto skutočnosť nemala vplyv na výšku vyplácaného peňažného príspevku na opatrovanie.

#Legislatívnenávrhy

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page