top of page

Investovať do nevyhnutných a adekvátnych zmien a prispôsobenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením

S vyčleňovaním ľudí z trhu práce súvisí aj problematika chránených dielní. Keďže u nás ešte stále väčšina zamestnávateľov radšej zaplatí sankčné odvody, akoby zamestnala osobu so zdravotným znevýhodnením, chránené dielne sú často jediným miestom, kde sa títo ľudia môžu realizovať. Na Slovensku však bola nedávno prijatá novela zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej boli niektoré príspevky na chránené dielne znížené a nárokovateľnosť iných bola zase zrušená.

Som presvedčená, že kým neprijmeme politiky, ktoré ľuďom so zdravotným znevýhodnením reálne umožnia zamestnať sa, treba s problematikou chránených dielní narábať mimoriadne citlivo. Preto som si o potenciálnom dopade novej legislatívnej úpravy nechala vypracovať analýzu, zistenia z ktorej odprezentujem na jar roku 2015.

Veľmi ma však potešilo, že táto téma rezonuje aj na pôde Európskeho parlamentu, kde bola na podnet nášho výboru vypracovaná štúdia o Nákladoch a prínosoch pri investovaní do primeraných úprav a chránených dielní pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Podľa zistení autorov investovať do primeraných úprav (nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením) sa oplatí. Pri chránených dielňach je odpoveď ohľadom ekonomickej výhodnosti nejednoznačná, keďže prínos chránených dielní v zmysle vytvorenia priestoru pre sebarealizáciu zdravotne znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je ekonomicky nevyčísliteľný. Autori tiež prezentujú viaceré príklady dobrej praxe a poukazujú na posun od tradičných k tranzitívnym chráneným dielňam. Tie by mali slúžiť iba ako "prestupná stanica" pred plnou integráciou zdravotne znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page