top of page

Interpelácie na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- Vo veci mimoriadnej dotácie na dofinancovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov - otázka ohľadne neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré budú poberať mimoriadnu dotáciu

- Vo veci prístupu k žiadateľom o prácu na úrade práce - otázka týkajúca sa osobnostných a profesionálnych predpokladov pracovníkov Úradu práce pre prácu s verejnosťou, nezamestnanými, uchádzačmi o prácu

- Vo veci rozšírenia projektu aktivačných prác - otázka rozšírenia projektu aktivačných prác o ďalšiu aktivitu -vzdelávanie a poradenstvo pre ľudí, ktorí sa zúčastňujú aktivačných prác, prečo práve tento druh rekvalifikácie a nie napr. jazykové kurzy, apod.

- Vo veci odchodu do dôchodku v prípade rizikových pracovných povolaní - zmena veku odchodu do dôchodku v prípade rizikovej skupiny akou sú profesionálni potápači

- Vo veci príspevku na opatrovanie v prípade hospitalizácie dieťaťa - žiadosť o úpravu znenia zákona v prospech poberateľov opatrovateľského príspevku v prípade hospitalizácie dieťaťa aj po prekročení 30 dní v špecifických prípadoch

- Vo veci jednotného postupu pri posudzovaní a rozhodovaní o žiadostiach na kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnutých - odborné a kvalifikačné predpoklady revíznych lekárov pri posudzovaní zdravotného stavu pri rôznych špecifických ochoreniach

#Legislatívnenávrhy

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page