top of page

Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím (súčasnosť a ako ďalej)

Informačné centrum Európskeho parlamentu v Bratislave

V Európskej únii žije približne 16 % ľudí so zdravotným postihnutím z celkovej populácie EÚ a ich celkový počet je asi 80 miliónov. Predstavujú tiež jednu šestinu pracujúcej populácie a 75 % z tých, ktorí by mohli potrebovať intenzívnu podporu, nemá prístup k zamestnaniu. Celkovo 38 % osôb so zdravotným postihnutím vo veku od 16 do 34 rokov zarába o 36 % menej ako osoby bez zdravotného postihnutia. Miera chudoby je u ľudí so zdravotným postihnutím o 70 % vyššia ako priemer, aj z dôvodu obmedzeného prístupu k zamestnaniu. Navyše majú tieto čísla v dôsledku starnúcej populácie EÚ narastať.

Ak má stratégia EÚ „Európa 2020“ úspešne vytvárať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, potrebuje nevyhnutne plné ekonomické a sociálne zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia vo svojej Stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér identifikovala osem hlavných oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia: bezbariérovosť, zapojenie, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, sociálna ochrana, zdravie a externá činnosť. Tie sú potrebné nielen na vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ vrátane jeho vykonávania inštitúciami EÚ, ale taktiež majú iniciovať doplnenie opatrení na vnútroštátnej úrovni členských štátov EÚ.

O tom, ako tomu je na Slovensku v oblasti zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím, diskutovali účastníci workshopu na tému “Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím (súčasnosť a ako ďalej)”, ktorý zorganizovala Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu v piatok 26. júna 2015. Workshop sa konal v Informačnom centre Európskeho parlamentu v Bratislave za účasti viac ako 40 zástupcov zamestnávateľov ľudí so zdravotným postihnutím, chránených dielní, Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku, členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a to zástupcov skupín organizácií osôb so zdravotným postihnutím, zástupcov mimovládnych organizácií ľudí so zdravotným postihnutím, či Inštitútu pre výskum práce a rodiny. “Ako europoslankyňa považujem za dôležité, aby sa téme zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím venovala väčšia pozornosť, aby došlo nielen k pomenovaniu systémových nedostatkov, ale aj k pomenovaniu možných riešení, ako situáciu zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku výrazne zlepšiť” uviedla hneď na začiatku workshopu Jana Žitňanská.

Účastníci často zdôrazňovali fakt, že posledná novela zákona o službách zamestnanosti zapríčiňuje postupnú destabilizáciu chránených dielní, ktoré sa postupne zatvárajú. Súčasne však zdôrazňovali, že tovary a služby ponúkané chránenými dielňami by mali byť kvalitné. Na workshope sa intenzívne diskutovalo, z čoho vzišlo mnoho podnetov, návrhov na zlepšenie situácie zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Tie chce Jana Žitňanská aktívne presadzovať v priamej nadväznosti na jej aktivity v Európskom parlamente a členstvo vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a Medziskupiny pre zdravotné postihnutie. Súčasne zdôraznila, že to nie je posledný workshop, ale v blízkej dobe pripravuje workshopy a semináre na ďalšie dôležité témy pre ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom zlepšiť systém posudzovania dôsledkov zdravotného postihnutia, či implementáciu Dohovoru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku.

“Ak štát a politici majú niekomu pomáhať, sú to predovšetkým ľudia, ktorí si nie svojou vinou sami pomôcť nevedia” zdôraznila na záver Jana Žitňanská.

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page