top of page

Plenárne zasadnutie: apríl 2016


Už na budúci týždeň nás čaká ďalšie plenárne zasadnutie v Štrasburgu, na ktorom budeme diskutovať a hlasovať o témach z rôznych oblastí.

Z tém, ktoré patria do mojej agendy budeme hlasovať o troch správach. Jedna z nich je správa týkajúca sa získavania vedomostí o Európskej únii na školách. Správa smeruje najmä k zahrnutiu predmetov vyučujúcich o európskych hodnotách, histórii a jazykoch do školských osnov už od skorého veku, čím sa má dosiahnuť lepšie chápanie EÚ a jej fungovania. A hoci téma lepšej vzájomnej spolupráce je v Európe veľmi aktuálna, správa sama o sebe je problematickou pretože zásahy do školských osnov nepatria k právomociam Európskej únie. Druhá správa sa týka programu Erazmus+ a špeciálne podpore mobility študentov odborných škôl. V tomto prípade sa spravodajca zameriava najmä na ekonomicky znevýhodnené rodiny, ale aj na zjednodušenie celej procedúry v rámci programu Erazmus+. Poslednou je správa pripravená z iniciatívy výboru EMPL (zamestnanosť a sociálne veci), ktorá sa zaoberá dosahovaním cieľov v oblasti boja proti chudobe so špeciálnou pozornosťou venovanou téme zvyšujúcich sa nákladov na bývanie. Dosahovanie cieľov v tejto oblasti chce zlepšiť najmä zavedením spoločnej minimálnej mzdy pre členské štáty, ale napr. aj záväzkom, že počas zimného obdobia nesmie byť žiadna domácnosť odpojená od energií.

K súčasnej migračnej a utečeneckej kríze sa vzťahuje správa o potrebe nového prístupu k migrácií v Stredozemí. Bohužiaľ však táto nadväzuje na systém povinných kvót prerozdelenia žiadateľov o azyl medzi členské štáty, ktorý rezonuje médiami už od polovice minulého roku a má množstvo odporcov. Zároveň sa snaží zaviesť aj iné podstatné zmeny do azylového práva Európskej únie.

Ďalším blokom je rybárska politika EÚ, či celkovo správy zaoberajúce sa prístupom európskych plavidiel do vôd iných štátov. V tejto súvislosti budeme hlasovať až o štyroch správach.

Dlho očakávané sú aj celkovo tri správy týkajúce sa železničnej dopravy známe ako tzv. štvrtý železničný balíček. Tento by mal okrem zjednodušenia systému povoľovania týkajúceho sa cezhraničnej železničnej dopravy priniesť aj väčšiu bezpečnosť a spoluprácu medzi jednotlivými štátmi.

Osobitou kategóriou sú správy smerujúce mimo Európsku úniu, a to vo forme každoročného hodnotenia situácie krajín, ktoré sa chcú stať členmi EÚ. Na tomto plenárnom zasadnutí budeme hovoriť konkrétne o pokroku v Turecku, Albánsku a Bosne a Hercegovine.

Z ekonomických tém to bude správa o indexoch a snahe zabrániť manipuláciám s nimi, ako aj správa týkajúca sa minimálnej sadzby DPH v Európskej únii. V neposlednom rade sa budeme zaoberať aj aktiváciou tzv. Fondu na prispôsobenie sa globalizácií ako nástroja zmiernenia dopadu zmien vo svetovom obchode na zamestnanosť.

Témou celosvetového významu je aj vírus Zika. O možnostiach väčšej kontroly a vývoji diagnostických testov či očkovania rizikových skupín budeme hovoriť v pléne v stredu a štvrtkové hlasovania budú už tradične patriť problémom v oblasti ľudských práv.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page