top of page

Plenárne zasadnutie: máj 2016


Od deviateho do dvanásteho mája sa Európsky parlament opäť presunie na plenárne zasadnutie do Štrasburgu. V rámci neho budeme diskutovať o najdôležitejších témach a hlasovať o návrhoch novej legislatívy či správach vytvorených z vlastnej iniciatívy poslancov.

V súvislosti s riešením migračnej a utečeneckej krízy predstaví Európska komisia svoj nový návrh na reformu azylového systému. Návrh má za cieľ odbremeniť krajiny, ktoré sú zasiahnuté najväčším prílevom žiadateľov o azyl a bude podľa slov Komisie znamenať omnoho efektívnejšie, udržateľnejšie a férovejšie riešenie ako je súčasný Dublinský systém. Podľa nového azylového systému bude automaticky stanovený strop pre počet žiadateľov o azyl na členský štát (podľa veľkosti a bohatstva danej krajiny). V momente, keď počet žiadateľov o azyl prekročí 150% tejto hodnoty, budú ostatní žiadatelia o azyl relokovaní do iných členských štátov. Členské štáty budú mať možnosť dočasne sa nepodieľať na tomto systéme, ale v tom prípade budú musieť zaplatiť tzv. príspevok solidarity, ktorý bude podľa návrhu činiť 250 000,- Eur na jedného neprijatého žiadateľa o azyl.

Ďalšou správou súvisiacou so súčasnou migračnou a utečeneckou krízou je správa pani poslankyne Bearder o predchádzaní a boji proti obchodovaniu s ľuďmi. V tejto správe sa spravodajkyňa zameriava najmä na rodovú dimenziu obchodovania s ľuďmi, a teda špeciálne na nebezpečenstvo, ktoré hrozí ženám a dievčatám. V rámci tejto témy budeme hľadať riešenia, opatrenia na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi, ale budeme hovoriť aj o tom, akým spôsobom správne identifikovať obete obchodovania s ľuďmi a akú podporu a ochranu im máme možnosť poskytnúť.

Z dielne politickej skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov pochádza správa o uplatňovaní smernice týkajúcej sa rodičovskej dovolenky. V rámci tejto správy budeme diskutovať o klesajúcej demografickej krivke v Európe a o tom, aké opatrenia by sme mali zaviesť za cieľom lepšieho zosúladenia pracovného a rodinného života a plynulejšieho návratu rodičov po rodičovskej dovolenke späť do práce. Okrem toho sa budeme zaoberať aj otázkou, prečo sa iba malé percento otcov rozhodne byť doma s dieťaťom na rodičovskej dovolenke a ako ich viac motivovať k využívaniu tejto možnosti.

Uľahčením bežného života občanov EÚ pri vycestovaní v rámci únie bude plánované zjednodušenie cirkulácie verejných listín. Občan Európskej únie tak už nebude potrebovať pri dokladaní listín potvrdzujúcich osobný stav (rodný, úmrtný, sobášny či rozvodový list) alebo ďalších vybraných dokumentov (potvrdenie o trvalom pobyte či výpis z registra trestov) apostiláciu a zjednodušené budú aj podmienky pre úradné preklady. K tomuto účelu budú vytvorené viacjazyčné štandardné formuláre.

Častou skupinou uznesení, o ktorých na plenárnych zasadnutiach hlasujeme sú aj uznesenia, ktoré vznikli na základe otázok položených Komisii či Rade našimi parlamentnými výbormi. V máji budeme mať takéto uznesenia hneď dve. Jedno sa bude týkať označovania potravín, v tomto prípade najmä mäsa a mliečnych výrobkov a otázka prirodzene pochádzala od výboru ENVI (výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín) a druhé uznesenie je vypracované na základe otázky od výboru REGI (výbor pre regionálny rozvoj) a bude sa týkať podpory a implementácie kohéznej politiky.

Pri kohéznej politike zostaneme aj v správe mojej kolegyne z frakcie ECR pani Tomasić, ktorá spracovala postupy a odporúčania pre cielenejšie a efektívnejšie využívanie financií poskytovaných v rámci kohéznej politiky pre obdobie rokov 2014 – 2020 tak, aby priniesli trvalý rozvoj a výhody. A poslednou správou z oblasti kohéznej politiky je správa týkajúca sa horských regiónov Európskej únie. V rámci tejto témy budeme diskutovať najmä o vymedzení horských regiónoch, ich dôležitosti, ale aj nevýhodách a prekážkach, s ktorými sa tieto regióny stretávajú a ku ktorým patrí najmä horšia dostupnosť, izolovanosť, ale aj nedostatok pracovných príležitostí a s ním súvisiace vyľudňovanie týchto oblastí.

Z mimoeurópskych tém sa na tomto plenárnom zasadnutí dostaneme k hlasovaniu o dohodách o rybolove s Libériou a Mauritániou a dohode o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme s Kórejskou republikou.

Na záver spomeniem ešte ekonomické témy, ku ktorým bude patriť napríklad správa týkajúca sa návrhu nariadenia o štatistike v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií či správa o predĺžení platnosti výnimiek z niektorých povinných požiadaviek pre obchodníkov z komoditami.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page