top of page

Plenárne zasadnutie: júl 2016


Po tohto týždňovom výnimočnom plenárnom zasadnutí, na ktorom bola pozornosť a hlasovanie venované výlučne výsledkom referenda, ktoré sa 23.6. uskutočnilo vo Veľkej Británii a v ktorom bolo pomerom 51,9 % ku 48,1% odhlasované vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie, nás budúci týždeň čaká ďalšie pravidelné plenárne zasadnutie v Štrasburgu.

Počas tohto zasadnutia bude zavŕšené holandské predsedníctvo, ktoré bude zhodnotené vyhlásením Rady a Komisie v utorok. Po Holandsku už v piatok preberie predsedníctvo Rady na nasledujúcich šesť mesiacov Slovenská republika.

Z tém, ktorými sa v rámci svojej parlamentnej činnosti zaoberám, budeme hlasovať o správe mojej kolegyne z politickej skupiny EKR, ktorá sa týka implementácie dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a zameriava sa najmä na oblasti, ktoré patria do právomoci Európskej únie.

Ďalej sa budeme zaoberať správou o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Táto správa zaujíma jasné odmietavé stanovisko voči akémukoľvek druhu obchodovania s ľuďmi, či už ide o online vykorisťovanie, nútenú prácu, či odoberanie orgánov a odporúča zamerať sa najmä na zvýšenú medzinárodnú spoluprácu. Dôležitým prvkom je aj snaha o zvyšovanie povedomia medzi ľuďmi o tom, že obete obchodovania s ľuďmi môžeme nájsť nielen pri rôznych ilegálnych činnostiach, ako sú prostitúcia, či náhradné materstvo, ale obeťami môžu byť napríklad aj pomocníčky v domácnosti, či pracovníci na veľkých farmách.

V súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou si v utorok vypočujeme stanovisko Európskej komisie o reforme spoločného európskeho azylového systému, kedy nám zároveň Komisia predstaví tzv. druhý balíček súvisiaci s reformou azylového systému. Rovnako v tejto súvislosti budeme rozoberať aj tri návrhy Európskej komisie, ktoré majú za cieľ posilnenie vonkajších hraníc Európskej únie. Všetky tri sa týkajú špecializovaných agentúr EÚ a zameriavajú sa na ochranu hraníc, kontroly či záchranné akcie na mori.

Iný návrh v reakcii na utečeneckú krízu, tentokrát vypracovaný poslancami Európskeho parlamentu, budeme preberať v pondelok a bude sa týkať sociálnej inklúzie a integrácie utečencov na trhu práce. Okrem tejto oblasti sa správa zaoberá množstvom tém počnúc potrebou holistického prístupu, spolupráce s tretími krajinami, či revíziou smernice týkajúcej sa štandardov pre život žiadateľov o azyl.

Vo vzťahu k tretím krajinám budeme hlasovať o bezvízovom krátkodobom styku s Peru, o uzavretí protokolu k obchodnej dohode s Azerbajdžanom, či celkovom posilňovaní ochrany ľudských práv ich zakotvením do všetkých obchodných dohôd, ktoré Európska únia s tretími krajinami uzatvára. So zahraničím, ale tentokrát aj s tematikou životného prostredia súvisí správa výboru ENVI o Japonsku, ktoré je síce rovnako ako ostatné krajiny viazané zákazom lovu veľrýb, ale bohužiaľ tento zákaz s odvolaním sa na vedeckú výnimku vo veľkom porušuje.

Pri oblasti ochrany životného prostredia zostaneme aj v správe týkajúcej sa zavedenia prísnejších emisných limitov pre necestné motorové stroje.

Okrem týchto tém sa budeme zaoberať aj pracovným programom Európskej komisie na rok 2017 a v parlamente predložíme uznesenie s prioritami, ktoré by program mal podľa nás obsahovať. Z ďalších tém už iba okrajovo spomeniem správy zaoberajúce sa novelizáciou rozpočtu na rok 2016, či správu o zosúlaďovaní európskych fondov.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page