top of page

Plenárne zasadnutie: september 2016


Na septembrové plenárne zasadnutie v Štrasburgu sa po letnej prestávke zídeme už budúci pondelok. Na programe máme okrem množstva tém a hlasovaní o predložených návrhoch aj správu o stave Európskej únie, ktorú na pôde Európskeho parlamentu prednesie v stredu 14.9.2016 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Fanúšikov online nakupovania určite poteší správa o aplikácií smernice o poštových službách. V nej sa poslanci zasadzujú najmä za kvalitné poštové služby v dostatočnom rozsahu (čiže minimálne päť doručovacích dní do týždňa), spoľahlivé doručovanie aj do riedko osídlených oblastí či znevýhodneným skupinám obyvateľov a cenovo dostupné doručovanie zo zahraničia.

Z iného okruhu tém sa budeme zaoberať potenciálom malých a stredných podnikov, ktoré tvoria najvýznamnejšiu hybnú silu európskej ekonomiky. V troch správach sa spomínajú riešenia, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť, zlepšiť ich prístup k financiám a ako uvoľniť ich obrovský potenciál na poli tvorby nových pracovných miest. V pracovnej oblasti zostaneme aj pri odporúčaniach týkajúcich sa politiky zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch, správe o aplikácií smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a takisto zaujímavej správe s aktuálnou témou vytvárania podmienok na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom.

Do tretice sa pracovnej oblasti dotkneme aj v správe pani poslankyne Harkin o činnosti a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácií, ktorý má za úlohu pomôcť zamestnancom prepusteným v dôsledku zmien v svetovom obchode.

Keďže migračná a utečenecká kríza zostáva jednou z hlavných priorít rokovaní, budeme aj na tomto plenárnom zasadnutí hlasovať o niekoľkých správach s ňou súvisiacich. V prvom rade to bude hlasovanie o zmene rozhodnutia o dočasných opatreniach v prospech Talianska a Grécka, podľa ktorého sa malo z Talianska a Grécka premiestniť 54 000 žiadateľov o azyl na územie iných členských štátov. Keďže však väčšina z tejto kvóty zostala aj po roku od prijatia rozhodnutia nevyčerpaná, Rada navrhuje zmeniť tento systém, a to tak, že do kvóty členského štátu sa okrem premiestnených žiadateľov z Talianska a Grécka budú započítavať aj občania Sýrie prijatí z Turecka na základe dohody medzi Európskou dohodou a Tureckom z marca 2016.

Ďalšou významnou správou súvisiacou s migračnou krízou je správa zavádzajúca nový európsky cestovný dokument, ktorý je vydávaný cudzincom bez dokladov. Zastaraný dokument, ktorý sa doteraz používal totiž nespĺňal požiadavky a ostatné krajiny ho neakceptovali. Nový dokument by tak mal najmä zvýšiť úspešnosť návratových operácií cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území EÚ neoprávnene. Posledné dve správy sa týkajú ľudských práv a migrácie v tretích krajinách a trustového fondu pre Afriku, ktorý má za cieľ znižovať chudobu, podporiť bezpečnosť, rozvoj a pôsobiť proti koreňom destabilizácie v afrických krajinách.

Z ďalšieho tematického okruhu, a to okruhu energetiky, budeme debatovať o možnostiach vytvorenia novej koncepcie trhu s energiou, novej stratégii v oblasti vykurovania a chladenia, ktorá sa snaží zaviesť najmä dekarbonizáciu tohto sektoru, menej fosílnych palív a viac alternatívnych zdrojov energie. Posledná správa z energetickej oblasti zavádza pre členské štáty povinnosť zbierať údaje a vypracovávať štatistiky týkajúce sa cien elektriny a plynu, ktoré budú následne využívané na monitorovanie vnútorného trhu a tvorbu nových politík.

Vo vzťahu k tretím krajinám budeme hlasovať o uzavretí niekoľkých dodatočných protokolov súvisiacich s pristúpením Chorvátska do Európskej únie, ale aj o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami tzv. SADC DHP (krajiny Južnej Afriky).

Z oblasti ľudských práv sa budeme zaoberať návrhom nariadenia zakazujúceho po novom nielen export a import tovaru, ktorý môže byť použitý výlučne na vykonávanie trestu smrti či mučenie, ale aj na všetky s takýmto tovarom súvisiace služby (technická podpora, doprava, propagácia a pod.).


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page