top of page

Plenárne zasadnutie: október 2016


Október sa každoročne nesie v znamení dvoch plenárnych zasadnutí namiesto tradičného jedného, a teda už budúci pondelok nás čaká v poradí druhá cesta do Štrasburgu.

Začnem témami, ktorým sa dlhodobo v Európskom parlamente venujem. V prvom rade budeme mať na programe diskusiu a následne aj hlasovanie o smernici o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. Na jej základe budú mať členské štáty povinnosť zmeniť svoje zákony tak, aby boli stránky a mobilné aplikácie verejných subjektov prístupné úplne pre každého. Úpravy sa budú týkať najmä rôznych praktických aspektov stránok (zmena veľkosti stránky, hlasové komentáre, zmena kontrastu a pod.), vďaka ktorým budú stránky a aplikácie prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Z ďalších tém budeme hlasovať o Európskej dobrovoľníckej službe, ktorá pomáha mladým ľuďom cestovať a zapájať sa do dobrovoľníckych programov. Dôležité je, že zručnosti nadobudnuté počas dobrovoľníctva môžu byť uznávané a certifikované a pre konkrétneho mladého človeka môžu znamenať zlepšenie jeho postavenia na trhu práce.

Ďalšou správou z mojej oblasti sa budeme zaoberať v súvislosti s vyhodnotením Stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 - 2015. Budeme diskutovať o tom, ako sa táto stratégia osvedčila, o jej prínosoch a slabých stránkach a budeme sa snažiť identifikovať prekážky pre mladých ľudí, s ktorými sa budeme musieť v budúcnosti popasovať.

Keďže sa blíži koniec kalendárneho roka, nastáva tradične aj obdobie plánovania práce, ale aj finančnej stránky na rok nasledujúci. Práve preto bude niekoľko tém na tomto plenárnom zasadnutí patriť rozpočtu a financiám ako takým. Budeme sa zaoberať návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie pre budúci rok, budeme hlasovať o revízii viacročného finančného rámca, ale budeme rozhodovať aj o zmene rozpočtu za tento rok či udelenie absolutória pre niekoľko subjektov. V súvislosti s financiami budeme hlasovať aj o správe týkajúcej sa boja proti korupcii.

Zo správ, ktoré sa dotknú najmä krajín strednej a východnej Európy budeme mať na programe správu môjho kolegu z politickej frakcie EKR o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe a pri téme dopravy zostaneme aj pri ďalších dvoch správach týkajúcich sa štatistík v oblasti železničnej dopravy, či prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

V súvislosti so vzťahmi Európskej únie voči tretím krajinám budeme hlasovať o správe týkajúcej sa ľudských práv a migrácie v tretích krajinách, zodpovednosti obchodných spoločností za porušovanie ľudských práv v tretích krajinách, či katastrofálnej humanitárnej situácii v Sýrii, kde šesť rokov trvajúci konflikt spôsobil viac ako štvrť milióna úmrtí a donútil viac ako 12 miliónov ľudí opustiť svoje domovy a utiecť do bezpečnejších krajín. Jednou z takýchto krajín je aj Jordánsko, ktoré sa už od začiatku konfliktu v Sýrii snaží utečencom pomôcť, a práve preto mu Európska únia prisľúbila finančnú asistenciu v rámci tzv. makro-finančnej asistenčnej operácie. Situácie v tretích krajinách sa budú týkať aj tzv. urgentné uznesenia, ktoré budú tentokrát o Bielorusku a postavení žurnalistov v Turecku.

V súvislosti s úspešným uzavretím dohody s Iránom z minulého roku budeme hlasovať o správe, ktorá sa snaží načrtnúť budúce smerovanie vzťahov medzi Európskou úniou a Iránom vo svetle tejto dohody.

Na plenárnom zasadnutí sa nakoniec dotkneme aj oblasti zdravia a stravovania, a to v správe o transmastných kyselinách, v ktorej sa pozrieme na to, či obyvatelia Európskej únie konzumujú príliš veľa rýchleho občerstvenia alebo ďalších zdrojov týchto zdraviu škodlivých tukov.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page