top of page

Plenárne zasadnutie: január 2017


Prvé plenárne zasadnutie roku 2017 sa bude konať už budúci týždeň v Štrasburgu. Na rozdiel od ostatných plenárnych zasadnutí, sa tentokrát nebudeme väčšinu týždňa zaoberať diskusiami a hlasovaním o návrhoch správ a nových predpisov, ale budeme mať špeciálnu úlohu, zvoliť vedenie Európskeho parlamentu.

V utorok budeme voliť predsedu a podpredsedov Európskeho parlamentu. Predseda Európskeho parlamentu reprezentuje parlament na všetkých oficiálnych udalostiach a v medzinárodných vzťahoch, predsedá rôznym zasadnutiam, ako aj riadi činnosti parlamentu. Je volený na obdobie 2,5 roka. Súčasným predsedom je Martin Schulz, ktorý však už do ďalšieho obdobia na post predsedu nekandiduje. Rovnako v utorok budeme voliť aj podpredsedov Európskeho parlamentu, ktorí predsedu počas jeho neprítomnosti zastupujú a ktorých je 14.

Streda bude patriť voľbe piatich kvestorov, ktorí pôsobia ako poradcovia pre administratívne a finančné záležitosti. Rovnako v stredu si vypočujeme prezentáciu programu nového predsedníctva Rady, ktoré po Slovenskej republike prevzala Malta. Vo štvrtok prídu na rad diskusie a hlasovanie o správach a návrhoch novej legislatívy. Tradične sa budeme zaoberať prípadmi porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu vo svete a následne budeme hlasovať o uzneseniach o týchto prípadoch.

Okrem ľudskoprávnych tém sa budeme zaoberať pravidlami dovozu textilných výrobkov a oblečenia z Bieloruska. V tomto prípade budeme hlasovať o zrušení autonómnych kvót, čo je reakciou na zlepšenie politickej situácie v tejto krajine a povzbudením k ďalším pozitívnym zmenám.

Pri téme importu a colných pravidlách zostaneme aj v správe vytvorenej z vlastnej iniciatívy parlamentného výboru IMCO (výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov), ktorá sa zaoberá nedostatkami v novom Colnom kódexe. Tento kódex vstúpil do platnosti iba v máji minulého roku, avšak už od začiatku sa objavili rôzne právne medzery a nedokonalosti. Uznesenie preto vyzýva na prehodnotenie colnej politiky Európskej únie a analýzu nového Colného kódexu.

V rámci štvrtkových diskusií budeme rozoberať aj správu o európskom pilieri sociálnych práv, ktorého založenie bolo oznámené predsedom Európskej komisie Jeanom- Claudom Junckerom v roku 2015. Tento pilier by mal signalizovať vytvorenie európskej legislatívy upravujúcej sociálne práva.

Oblasťou dopravy sa budeme zaoberať v správe o logistike v EÚ a multimodálnej doprave v rámci nových koridorov TEN-T, ktorá navrhuje možnosti zlepšenia, efektívnejšieho využívania digitalizácie či potenciálu európskych satelitných navigačných systémov.

V rámci správy pána poslanca Broka budeme hlasovať o dohode, ktorou sa udelí súhlas s pokračovaním činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku. Toto medzinárodné stredisko bolo založené za účelom zamestnania vedcov a inžinierov, ktorí pracovali v bývalom ZSSR na výskume a vývoji zbraní. Hlavným cieľom tohto strediska pritom je, aby sa vedci a inžinieri, ktorí po páde ZSSR stratili prácu, nedostali do rôznych teroristických sietí či neboli zamestnaní autoritárskymi vládami, ktoré by mohli ich vedomosti zneužiť. Stredisko ich preto zamestnalo na rozvoj výskumu a využitie ich vedomostí pre civilné projekty.

V zvyšných dvoch správach sa budeme zaoberať Stabilizačnou a asociačnou dohodou medzi EÚ, EURATOM-om a Kosovom a prenesením vykonávacej právomoci v tejto oblasti na Európsku komisiu a takisto správou súvisiacou so smernicou proti praniu špinavých peňazí.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page