top of page

Príležitosti pre mladých v roku 2017


Európska dobrovoľnícka služba

Je určená pre mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorí môžu stráviť dva až dvanásť mesiacov v zahraničí a pracovať v oblastiach ako práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna práca či ochrana životného prostredia. Dobrovoľník môže začať hľadanie svojho projektu v databáze dobrovoľníckych príležitostí, kde sa dajú vyhľadať projekty s aktuálnymi ponukami. V prípade, že nenarazí na pre neho zaujímavý projekt, musí kontaktovať vysielajúcu organizáciu, ktorá mu pomôže projekt vypracovať a nájsť vhodné miesto pre jeho realizáciu. Dobrovoľník za svoju prácu nie je platený, ale sú mu uhradené cestovné náklady, ubytovanie, strava, zdravotné poistenie a vreckové. (http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/faq/index_en.htm)

Európsky zbor solidarity

Táto nová iniciatíva, ktorá bola spustená v decembri 2016, umožňuje mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov zapojiť sa do dobrovoľníckej práce vo vlastnej krajine alebo v zahraničí. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do aktivít zameraných na predchádzanie prírodným katastrofám, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl či riešenie sociálnych problémov v rozličných komunitách. Po tom, ako sa zaregistrujú, budú ich údaje zaradené do databázy, z ktorej ich jednotlivé organizácie budú vyhľadávať a následne kontaktovať na základe potrieb konkrétnych projektov. Tieto projekty môžu byť dobrovoľnícke alebo pracovné. V rámci dobrovoľníckych projektov môžu mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov vykonávať na plný úväzok dobrovoľnícku službu, pričom nedostávajú plat, ale je im preplatená cesta na miesto výkonu činnosti a späť, ubytovanie, strava, zdravotné poistenie a vreckové. Pracovné projekty umožňujú pracovať, stážovať alebo absolvovať učňovskú prípravu a vzniknú prostredníctvom partnerstiev s verejnými, mimovládnymi a obchodnými organizáciami. Mladí ľudia v tomto prípade uzatvárajú pracovnú zmluvu a dostávajú mzdu. (https://europa.eu/youth/Solidarity_sk)

EU Aid Volunteers

Program realizovaný v období 2016-2020 poskytuje občanom EU a osobám s dlhodobým pobytom v EU možnosť zapojiť sa do humanitárnych projektov. Zároveň predstavuje príležitosť pre mimovládne organizácie, aby posilnili svoj personál o dobrovoľníkov a rozšírili svoje projekty aj mimo EU. Dobrovoľníci predtým, ako budú vyslaní na misiu, absolvujú tréning pod dohľadom profesionálov. Do programu sa môžu zapojiť občania EU starší ako 18 rokov bez ohľadu na to, či sa jedná o začiatočníkov hľadajúcich svoju prvú skúsenosť s humanitárnou pomocou alebo naopak profesionálov, ktorí chcú ďalej odovzdať svoje skúsenosti. (http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en)

Euroscola

Do programu sa môžu zapojiť študenti strednej školy vo veku 16-18 rokov, ktorí zorganizujú podujatie zamerané na EU v oblasti, o ktorej rozhoduje Európsky parlament. Charakter podujatia nie je vopred daný, ale musí obsahovať diskusiu, po ktorej budú mať študenti priestor pre vyjadrenie vlastných názorov. Môže to byť napríklad prednáška s poslancom EP, so zástupcom štátnej správy či odborníkom z univerzity. Škola alebo študenti následne napíšu správu, ktorú zašlú spolu s prihláškou do Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Víťazi súťaže sa potom zúčastnia na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu. (http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/euroscola.html)

- zapojte sa tento rok aj vy - na jeseň 2017

Cena Karola Veľkého

Do Ceny Karola Veľkého sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 16 až 30 rokov, ktorí vypracujú projekt zameraný na európske a medzinárodné porozumenie, rozvoj povedomia o európskej identite a integrácii či spolunažívanie Európanov. Projekt môže mať napríklad formu výmenného programu, športového alebo kultúrneho podujatia či internetového projektu. Víťazov čaká finančná odmena vo výške 7500 EUR, 5000 EUR a 2500 EUR a návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zástupca každého z 28 národných víťazov je pozvaný na podujatie do Aachenu, ktoré sa koná pár dní pred udelením tejto ceny. (http://www.charlemagneyouthprize.eu/sk/introduction.html)

Uzávierka prihlášok pre 10. ročník súťaže je predĺžená až do 20. februára 2017

Ambasádorská škola EP

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Súhrn podmienok účasti školy na programe:

  • vymenovanie aspoň jedného hlavného ambasádora EP (učiteľ/učiteľka), ktorému sa poskytne odborná príprava

  • aktívne využívanie poskytnutých postupov a materálov v škole

  • výber 5 - 10 žiakov, ktorí budú pôsobiť ako pomocní veľvyslanci Európskeho parlamentu

  • vytvorenie informačného miesta o EÚ a EP v školských priestoroch

  • informovanie o činnosti EÚ a jej inštitúcií prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a iných materiálov, ktoré budú poskytnuté

  • zorganizovanie rôznych druhov aktivít súvisiacich s EÚ pri príležitosti Dňa Európy

  • podľa potreby môžete do aktivít zapájať aj rodičov

Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako škola - Ambasádor Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom mieste v budove školy.

Okrem toho bude žiačkám a žiakom najaktívnejšej školy ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Učiteľky a učitelia budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.

Uzávierka prihlášok pre druhý ročník programu (2017/2018) bude 15. júna 2017. Uzávierka prihlášok pre tretí ročník programu (2018/2019) bude 15. júna 2018.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page