top of page

Slovník pojmov v oblasti zdravotného postihnutia: správa v slovenskom posunkovom jazyku

Vedieť sa správne vyjadriť by malo byť v záujme nás všetkých, ale najmä tých, ktorí pôsobia vo verejnom živote alebo v oblasti médií. Používanie neprávnych pojmov môže byť totiž obzvlášť citlivé, pokiaľ sa viaže na označovanie zraniteľných skupín obyvateľstva, medzi ktoré bezpochyby patria ľudia so zdravotným postihnutím. Veľmi často sme svedkami zamieňania a používania nesprávnych pojmov v tejto oblasti v slovenských médiách, či už zo strany novinárov alebo politikov či iných respondentov, ako aj pri tlmočení či v prekladoch medzinárodných dokumentov. Táto skutočnosť ma viedla k osloveniu odborníkov a zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku, aby sme vytvorili tento malý výberový slovník všeobecne vhodných a nevhodných pojmov, súvisiacich s oblasťou zdravotného postihnutia. Tento slovník nemá ambíciu slúžiť ako odborná, ale skôr ako orientačná a osvetová pomôcka najmä pre slovenské médiá, tlmočníkov a prekladateľov, ale aj pre laickú verejnosť, aby pri písaní či hovorení o ľuďoch so zdravotným postihnutím a o ich postihnutiach používali tie správne pojmy a označenia. Nebojme sa používať pojem “zdravotné postihnutie”. V súčasnosti sa totiž čoraz častejšie stretávame s používaním pojmu „zdravotné znevýhodnenie“, lebo sa domnievame, že tým citlivejšie označíme tých, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie. To je však omyl. “Znevýhodnenie” či „handicap“ označujú obmedzenia, ktoré môže mať ktokoľvek z nás pri realizácii alebo vykonávaní aktivít, či pri zapojení sa do rôznych životných situácií, bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme zdravotné postihnutie. Samozrejme, zo zdravotného postihnutia následne vyplýva zdravotné znevýhodnenie, ale primárnym pojmom na pomenovanie týchto ľudí zostáva predsa len “zdravotné postihnutie”. Lebo “zdravotne znevýhodnený” môže byť každý, kto trpí nádchou či kašlom, kvôli čomu sa mu zle dýcha, ale ten kvôli tomu nie je predsa zdravotne postihnutý. Taktiež používajme slovné spojenie “osoba so zdravotným postihnutím” a nie “zdravotne postihnutá osoba”, ak je to možné. Tým zdôrazníme na prvom mieste osobu, človeka či občana, a až následne jeho zdravotné postihnutie. Poďme si teda spoločne osvojiť vhodné pojmy a snažiť sa obmedziť používanie nevhodných pojmov súvisiacich so zdravotným postihnutím. AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page