top of page

Plenárne zasadnutie: september 2017


Prvé plenárne zasadnutie po letnej prestávke zahájime už v pondelok 11. septembra v Štrasburgu. Keďže ide o prvé zasadnutie po dvoch mesiacoch, náš rozvrh je plný nielen tém, ktoré sme nestihli uzavrieť pred letom, ale aj mnohých nových správ a návrhov legislatívy.


Nesmierne významnou témou, na ktorej som ako poslankyňa zaoberajúca sa právami osôb so zdravotným postihnutím spolupracovala, je akt o prístupnosti tovarov a služieb. Táto legislatíva má zabezpečiť, že tovary a služby uvedené na trh po jej prijatí, budú musieť výrobcovia prispôsobiť tak, aby ich mohli využívať skutočne všetci a o jeho znení budeme hlasovať vo štvrtok.


Okrem zlepšovania života osôb so zdravotným postihnutím tvorí veľkú časť môjho programu aj téma vzdelávania. Práve preto vítam, že sa do hlasovania dostali až tri správy, ktoré sa oblasťou vzdelávania zaoberajú, a to správa o budúcnosti programu Erazmus+, správa o význame celoživotného a diaľkového vzdelávania a správa o novom programe v oblasti zručnosti pre Európu, v rámci ktorej som pôsobila ako tieňová spravodajkyňa za politickú frakciu EKR.


Z návrhov, ktoré sa budú týkať zmien v právnych systémoch členských štátov, budeme hlasovať o novej smernici o mediácií, ale aj o správe o kontroverznom Istanbulskom dohovore o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu , ktorý je mnohými členskými štátmi práve kvôli zásahom do ich trestného a rodinného práva odmietaný.


Veľká skupina správ, o ktorých budeme viesť diskusie a následne hlasovať, sa tentokrát týka oblasti životného prostredia. Medzi ne patrí napríklad téma emisných kvót pre leteckú dopravu z tretích krajín, téma začlenenia emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky, ale aj veľmi dôležité námietky, ktorými Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby stiahla svoje rozhodnutia, ktoré môžu potenciálne ohrozovať zdravie obyvateľov EÚ. Jedna z týchto námietok sa týka dovozu geneticky modifikovanej sóje a druhá výzvy na prísnejšie kontrolovanie potravín a krmiva z Japonska, ktoré môžu kvôli havárii v jadrovej elektrárni Fukušima taktiež predstavovať riziko. Zvyšné dve správy z oblasti životného prostredia sa týkajú rybolovu, a to populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a taktiež lovu veľrýb, ktorý je všeobecne zakázaný, avšak v Nórsku napriek týmto zákazom pokračuje.


V utorok sa Komisia a Rada vyjadria aj ku škandálu s fipronilom, ktorým boli kontaminované vajíčka pochádzajúce z Holandska a budú hovoriť najmä o tom, ako zlepšiť systém včasného varovania medzi členskými štátmi v podobných prípadoch.


Ďalšou veľkou skupinou správ, o ktorých budeme hlasovať, sú správy týkajúce sa vzťahov EÚ s tretími krajina, ktoré sú väčšinou významnými partnermi Európskej únie, ako aj významnými globálnymi hráčmi – budeme tak hlasovať o dohode s Islandom o ochrane geografického označovania, o politických vzťahoch s Indiou, Latinskou Amerikou, združením ASEAN a dohodou o obchode s Chile.


Z ostatných tém spomeniem hlasovanie o správe, ktorá hodnotí väzenské systémy EÚ a podmienky v európskych väzniciach, správe o vývoze zbraní a správe o stratégii EÚ v oblasti vesmíru. V utorok budeme tiež hlasovať o spotrebiteľsky príjemnej téme, a to o finančnej podpore EÚ na vytvorenie bezplatného internetového pripojenia na verejných priestranstvách a vo verejných budovách v niekoľkých tisícoch európskych miest a obcí.


Plenárny týždeň ukončíme už tradične diskusiou o prípadoch porušovania ľudských práv v tretích krajinách. Tentokrát sa budú uznesenia týkať represie voči opozícii v Gabone, prípadoch prenasledovaných osôb v Laose a Kamobodži a absolútneho bezprávia, ktoré je páchané na skupine Rohingov v Barme.


Veľmi dôležitou udalosťou bude v stredu správa o stave Európskej únie, ktorú nám ako každý rok prednesie predseda Európskej komisie Jean – Claude Juncker.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page