top of page

Plenárne zasadnutie: október 2017


Počas druhého októbrového plenárneho zasadnutia, ktorá sa začne v pondelok 23.10.2017 v Štrasburgu, budú prevládať najmä ekonomické témy. K záveru sa totiž medzi iným blíži legislatívny proces prípravy rozpočtu na rok 2018.


Okrem samotného rozpočtu na budúci rok budeme hlasovať aj o niekoľkých zmenách dosluhujúceho rozpočtu za rok 2017, ale aj o správe, ktorá rozoberá možnosti, ktorými by sa mohli do budúcnosti riadiť financie Európskej únie. K ďalším ekonomickým témam bude patriť napríklad dokument o nových požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, správa o Európskom semestri so zameraním na ekonomické politiky, ale aj návrh na udelenie absolutória rozpočtu Európskej rady a Rady za rok 2015.


Z ďalších oblastí, ktoré sa dajú zaradiť pod ekonomické, budeme diskutovať aj o veľmi dôležitej téme, o ktorej sa hovorí už dlhý čas, a to o návrhu na stanovenie jednotnej schémy minimálneho príjmu v Európskej únii.


Z tém, ktoré primárne patria do mojej politickej agendy, budeme hlasovať o správe týkajúcej sa integrácie Rómov v členských štátoch so zameraním sa na boj proti proti-rómskym náladám v spoločnosti. Druhou správou z mojich oblastí záujmu je monitorovanie a efektívnosť výdavkov iniciatívy zameranej proti nezamestnanosti mladých ľudí – Záruky pre mladých.


Ďalšie tri správy sa budú zaoberať politikou Európskej únie na boj proti drogám a v tomto prípade budeme hlasovať o dvoch správach, ktoré všeobecne hovoria o monitorovaní a podrobovaním nových psychoaktívnych látok kontrolným opatreniam a zabezpečení trestov za šírenie týchto látok a potom aj konkrétne o novo rozšírenej psychotropnej látke Furanylfentanyl, ktorá sa objavila už v 9 členských štátoch, pričom vo Švédsku má na svedomí 7 prípadov úmrtia. Táto látka by mala byť po hlasovaní zaradená medzi látky podliehajúce kontrolným opatreniam na úrovni EÚ.


Pri kontrolných opatreniach, ale tentokrát občanov tretích krajín vstupujúcich a vystupujúcich zo Schengenského priestoru, budeme hlasovať v rámci tzv. vstup-výstup systému, elektronickej kontroly a zberu údajov, ktorý má nahradiť manuálne pečiatkovanie pasov a ktorý bude prepojený aj so Schengenským informačným systémom.


V rámci plenárneho zasadnutia budeme diskutovať aj o dvoch návrhoch, ktoré majú za cieľ ochranu dvoch rôznych skupín. Prvý návrh smeruje k väčšej ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými vystavením karcinogénnym alebo mutagénnym látkam v práci. A druhá sa bude týkať ochrany oznamovateľov. Hoci oznamovatelia majú najväčší podiel na odhalení napríklad korupcie alebo porušovania ľudských práv, sami sú následne prenasledovaní a v extrémnych prípadoch dokonca zavraždení, ako tomu bolo aj tento týždeň v prípade brutálne zavraždenej maltskej žurnalistky. Práve preto správa nalieha na vytvorenie fungujúceho mechanizmu na ich ochranu.


V súvislosti so vzťahmi Európskej únie s tretími krajinami budeme hlasovať o zmene leteckej dohody s Marokom, do ktorej musí byť zahrnutá existencia Lisabonskej zmluvy, ako aj pristúpenie Bulharska, Rumunska a Chorvátska do Európskej únie, ale budeme hlasovať aj o mandáte Komisie na začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom.


Okruhy tém ukončíme správami zaoberajúcimi sa ochranou životného prostredia, a to správou o implementácií smernice o zodpovednosti za škody na životnom prostredí a o správe o spoločnej rybárskej politike v súvislosti s nedávno ustanovenou povinnosťou vyloďovať všetky úlovky.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page