top of page

Plenárne zasadnutie: január 2018


So začiatkom nového kalendárneho roka sa Európsky parlament opäť na týždeň presunie do Štrasburgu, aby zahájil prvé tohtoročné plenárne zasadnutie.


Tém bude opäť mnoho a hlasovať tak budeme o návrhoch novej legislatívy ale aj o správach, v rámci ktorých Európsky parlament vyjadruje svoje názory a odporúčania na rôzne dôležité otázky.


Ako zvyčajne, aj pri tomto plenárnom zasadnutí sa dajú správy a debaty tematicky rozčleniť.Začnem s oblasťami, ktoré tvoria primárne moju politickú agendu, a to právami osôb so zdravotným postihnutím a ochranou práv žien a detí či mladých ľudí.


Z tejto oblasti budeme hlasovať o správe, v rámci ktorej som pôsobila ako tieňová spravodajkyňa, a ktorá bude hodnotiť, ako je v skutočnosti vykonávaná iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a čo by sa v tejto oblasti dalo do budúcna vylepšiť.


Ďalšou z mojich tém je Marakéšska dohoda, v rámci ktorej budeme hlasovať o odporúčaní Európskej únii, aby túto dohodu uzavrelo. Táto dohoda konečne uľahčí prístup k rôznym uverejneným literárnym dielam pre nevidiace a zrakovo postihnuté osoby či osoby s inou poruchou čítania. Do tretice sa mojej agendy ako podpredsedníčky parlamentného výboru pre práva žien bude týkať aj správa vytvorená z vlastnej iniciatívy poslancov o dopade klimatických zmien na ženy, a to najmä v menej rozvinutých oblastiach.


Práv detí a rodičov sa bude týkať hlasovanie o prepracovaní textu nariadenia, ktoré upravuje medzi iným riešenia rodičovských únosov dieťaťa do zahraničia. Toto prepracované znenie by malo priniesť vyjasnenie niektorých sporných otázok, ale aj rýchlejšie súdne konania a väčšiu právnu istotu.


Počas januárového zasadnutia bude tematicky najväčšou oblasťou oblasť energie a životného prostredia. V rámci nej budeme hlasovať o revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch, ktorá dlhodobo vzbudzuje záujem rôznych organizácií pracujúcich s obnoviteľnými zdrojmi energie, ale aj organizácií ochraňujúcich životné prostredie.


Druhou legislatívnou správou z tejto oblasti je smernica o energetickej efektívnosti, ktorá má za cieľ zosúladiť právne predpisy Európskej únie s energetickými a klimatickými cieľmi do roku 2030 a poslednou správou z energetickej oblasti je návrh regulačného rámca pre riadenie energetickej únie, ktorý zároveň približuje Európsku úniu k naplneniu cieľov Parížskej klimatickej dohody.


V oblasti súvisiacej so životným prostredím zostaneme aj v ďalších správach. Jednou z nich je správa o zachovávaní rybolovných zásob a technických opatreniach, ktoré majú byť pri ich ochrane používané. Poslednými dvoma správami týkajúcimi sa ochrany morí a oceánov sú správy o riadení rybolovu v južnom Tichom oceáne a o budúcnosti oceánov vo svetle cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030.


Z ďalších tém spomeniem ešte hlasovanie o nariadení o vývoze, obchodovaní a kontrole predmetov dvojakého použitia a správu o vykonávaní smernice, podľa ktorej sa uznávajú profesionálne kvalifikácie v členských štátoch Európskej únie.


Vo štvrtok sa budeme zaoberať prípadmi porušovania ľudských práv v Nigérii, Číne a Konžskej demokratickej republike. A keďže s novým kalendárnym rokom sa strieda aj rotujúce predsedníctvo Rady, počas tohto plenárneho zasadnutia nám svoj program a priority predstaví nastupujúca predsednícka krajina – Bulharsko.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page