top of page

Plenárne zasadnutie: február 2018


Druhé plenárne zasadnutie roku 2018, ktoré začne budúci pondelok v Štrasburgu, sa bude niesť najmä v znamení výročných správ finančných inštitúcií a hodnotenia zahraničných vzťahov Európskej únie.


V rámci okruhu výročných správ si vypočujeme prezentáciu správy Európskej centrálnej banky za rok 2016 za prítomnosti jej prezidenta Maria Draghi, ako aj prezentáciu výročnej správy týkajúcej sa aktivít Európskej investičnej banky za prítomnosti jej prezidenta Wernera Hoyer.


Po januárovom plenárnom zasadnutí, kedy bola dominujúcou oblasťou energetická oblasť, sa k téme energií vrátime aj tento mesiac, a to prostredníctvom hlasovania o správe o znižovaní emisií a investíciách do nízko – uhlíkových technológií, ako aj hlasovania o správe, ktorá má za cieľ urýchlenie inovácií týkajúcich sa tzv. čistej energie.


Spotrebiteľsky zaujímavou témou bude v rámci plenárneho zasadnutia téma tzv. geografického blokovania, ktorú užívatelia internetu veľmi dobre poznajú. Hoci pôvodne sa mal zákaz geografického blokovania vzťahovať na všetky služby vrátane tých, ktoré podliehajú autorským právam (napr. Netflix), z týchto ambicióznych plánov sa v priebehu rokovaní o konečnom texte ustúpilo a zákaz geografického blokovania sa bude týkať iba nakupovania cez internet a zákazu diskriminácie spotrebiteľov na základe toho, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú.


V rámci ďalšej správy, ktorá vznikla z vlastnej iniciatívy poslancov budeme hlasovať o boji proti diskriminácií občanov Európskej únie patriacim k menšinám.


V nadväznosti na dlhotrvajúce diskusie o predĺžení licencie na použitie kontroverzného herbicídu glyfosát budeme hlasovať o založení špeciálneho výboru, ktorý bude mať počas 9 mesiacov svojej pôsobnosti za úlohu preskúmať, či je procedúra povoľovania pesticídov a herbicídov v Európskej únii na dostatočnej úrovni.


Relatívne veľký priestor bude počas tohto plenárneho zasadnutia venovaný otázke európskych inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Diskutovať a hlasovať budeme o zložení Európskeho parlamentu vo svetle odchodu Veľkej Británie a z toho vyplývajúcej otázky prerozdelenia uvoľnených poslaneckých kresiel, ale aj o vzájomných vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou pred budúcoročnými európskymi parlamentnými voľbami.


Veľkého okruhu zahraničných vzťahov sa bude týkať hneď niekoľko správ a vyhlásení. Budeme tak hlasovať o obnovení dohody o vedeckej a technologickej spolupráci s Brazíliou, o využívaní európskych fondov vo vonkajších vzťahoch Európskej únie a vypočujeme si taktiež stanovisko Európskej komisie v súvislosti so situáciou v Zimbabwe, stavom dodržiavania ľudských práv v Turecku najmä v období po neúspešnom pokuse o prevrat, ako aj stanovisko o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu či o Medzinárodnom trestnom tribunále pre bývalú Juhosláviu. V rámci diskusného času bude taktiež prednesená otázka na ústne zodpovedanie týkajúca sa veľmi závažnej témy mrzačenia ženských pohlavných orgánov v tretích krajinách.


Rovnako v rámci stanovísk európskych inštitúcií prednesú zástupcovia Rady a Komisie svoje stanovisko k problematike hrozieb, ktorým v súčasnosti po reforme súdneho systému čelí Rumunsko.


Na záver plenárneho zasadnutia budeme hlasovať o uznesení, ktoré hovorí o potrebe komplexnej analýzy pozitívnych a negatívnych dopadov zmeny letného a zimného času, ktorá by mohla slúžiť ako podklad pre zrušenie týchto pravidelných marcových a októbrových zmien.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page