top of page

Plenárne zasadnutie: apríl 2018


Aprílové plenárne zasadnutie, ktoré bude zahájené už budúci pondelok v Štrasburgu, sa bude niesť nielen v duchu celotýždňového štrajku francúzskych dopravcov, ktorý nám značne skomplikuje cestovanie na a z plenárneho zasadnutia, ale aj veľmi veľkým počtom správ spojených s rozpočtovou procedúrou Európskej únie.


Aj počas tohto plenárneho zasadnutia budeme pokračovať v diskusiách, ktoré vyvolala vražda slovenského investigatívneho novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Okrem toho, že ide o neskutočnú tragédiu, ktorú je treba bezpodmienečne riadne vyšetriť, sa zaoberáme aj ďalšími otázkami, ktoré v tejto súvislosti vyvstali, a to otázkou ochrany novinárov v Európskej únii, ale taktiež otázkou poskytovania dotácií v poľnohospodárskom sektore. Všetky tieto oblasti bude obsahovať aj pripravované uznesenie.


Pri téme slobody a plurality médií zostaneme aj v ďalšej správe, ktorá sa bude detailne zaoberať hrozbami, ktorým médiá v Európskej únii čelia a ktorá sa vracia aj k prípadu vraždy maltskej novinárky Daphne Caruana Galizie. Správa sa okrem iného dotkne aj problematiky vlastníctva médií veľkými korporáciami, ako aj problému falošných správ a cenzúry.


Rovnako médiami, ale tentokrát v inej súvislosti, sa bude zaoberať aj správa, v rámci ktorej som pôsobila ako tieňová spravodajkyňa, a ktorá sa týkala rovnosti mužov a žien v mediálnom sektore.


Z ďalšej agendy, ktorej sa v Európskom parlamente venujem, budeme hlasovať o správe, ktorá sa zaoberá problémom rozdielu medzi mužmi a ženami v súvislosti s ich reprezentáciou v digitálnom sektore, a ktorá navrhuje odporúčania na zlepšenie digitálnych zručností žien a tiež ich prístupu k digitálnym technológiám.

Ďalšou správou smerujúcou najmä k ochrane žien, ktoré sa stali obeťami násilia, je správa o európskom ochrannom príkaze. Tento inštitút vznikol v roku 2010 na to, aby poskytol rovnakú úroveň ochrany pre všetky osoby, ktoré sa stali obeťami násilia na ženách či mužoch v Európskej únii, avšak štatistiky ukazujú, že za celé obdobie trvania bol využitý výlučne ženami. Správa prináša odporúčania, ako zvýšiť viditeľnosť ochranného príkazu a navrhuje tiež zlepšiť školenia policajtov, sudcov a prokurátorov v tejto oblasti.


V súvislosti s teroristickými útokmi, ktorými bola Európa v posledných troch rokoch opakovane zasiahnutá, budeme hlasovať o správe, ktorá udeľuje súhlas s pristúpením EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ale aj o správe, ktorá sa zaoberá stanovením efektívnejších pravidiel na predchádzanie financovania terorizmu a prania špinavých peňazí.


Veľkou skupinou tém, o ktorej budeme diskutovať a hlasovať, budú témy súvisiace s ochranou životného prostredia. V tejto súvislosti sa budeme zaoberať absorbovaním emisií skleníkových plynov v pôde a lesoch, budeme hlasovať o návrhu, ktorý smeruje k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2030, a taktiež niekoľkými správami z tzv. odpadového balíka legislatívy, ktorý stanovuje nové, prísnejšie limity pre recykláciu.


Ďalších niekoľko správ sa dá zahrnúť pod spoločný názov – medziinštitucionálne vzťahy. V tejto súvislosti budeme hlasovať o správe týkajúcej sa financovania európskych politických strán a nadácií, o správe, ktorá prináša zlepšenia spolupráce s národnými parlamentmi a správou, ktorá hovorí o nedávnom menovaní nového generálneho sekretára Európskej komisie.


Z ďalších skupín spomeniem skupinu správ týkajúcu sa vzťahov Európskej únie s tretími krajinami, v rámci ktorej budeme hlasovať o dohodách s Austráliou, Nórskom, Mauríciom a o pristúpení Libanonu k partnerstvu v oblasti výskumu a inovácií a skupinu výročných správ, ku ktorým patrí výročná správa o subsidiarite a proporcionalite, výročná správa o hospodárskej politike a výročná správa Európskej investičnej banky.


Najväčšia časť hlasovaní sa bude týkať tzv. procedúry udeľovania absolutória. Ide o súčasť rozpočtovej procedúry, kedy Európsky parlament môže na základe správy Dvora audítorov buď udeliť alebo odložiť udelenie absolutória jednotlivým inštitúciám, agentúram či spoločným podnikom a tak odobriť alebo neodobriť ich hospodárenie podľa rozpočtu v danom roku. V tomto prípade budeme hlasovať o absolutóriách za rok 2016.


A aby sme nemali program zaplnený iba hlasovaniami a diskusiami o správach a návrhoch, v utorok si vypočujeme prejav francúzskeho prezidenta Emmanuela Marcona k budúcnosti Európy.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page