top of page

Plenárne zasadnutie: máj 2018


Májové plenárne zasadnutie, ktoré aj napriek opätovným štrajkom francúzskych dopravcov začína už budúci pondelok v Štrasburgu, nám prinesie diskusie na zaujímavé témy, hlasovania o už ukončených návrhoch legislatívy, ale aj príhovory tentokrát až niekoľkých hláv štátov.


Jednou z najväčších skupín tém, ktoré budeme mať na programe, bude téma rybolovu. O nej budeme hlasovať až v štyroch správach, ktoré sa budú týkať rybolovu v Severnom mori, v Tichom oceáne, problematiky úmrtnosti rýb v Baltskom mori, či otázky, ako ponechať väčšinu hodnoty úlovkov pre rybárov a miestne rybárske komunity.


Ďalšou skupinou správ úzko spojenou s prírodou sú dve správy týkajúce sa poľnohospodárstva. Prvá sa zaoberá budúcnosťou poľnohospodárstva a potravinovej produkcie a druhá užšou témou mladých ľudí a poľnohospodárstva. Účasť mladých ľudí a ich záujem o poľnohospodársku výrobu má totiž dlhodobo klesajúce tendencie, čo spôsobuje, že prirodzená výmena generácií a odovzdávanie skúseností je narušené. Správa preto ponúka niekoľko konkrétnych krokov, ako túto situáciu zvrátiť.


Veľkou témou tohto plenárneho zasadnutia bude aj hodnotenie implementácie jednotlivých oblastí legislatívy. V tejto súvislosti budeme najmä hodnotiť to, akým spôsobom je politika Európkej únie v skutočnosti využívaná a pokúsime sa navrhnúť zlepšenie v problematických otázkach. Hlasovať budeme o správe o implementácií spoločnej obchodnej politiky, správe o implementácií tzv. Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, ale aj o správe o fungovaní schengenského priestoru. Veľmi dôležitou implementačnou správou bude tiež správa, ktorá zhodnotí uplatňovanie Európskej stratégie pre mladež. Zaujímavou pre spotrebiteľov bude správa, ktorá navrhuje zlepšenia v uplatňovaní tzv. smernice o ekodizajne.


Rovnako zaujímavá pre spotrebiteľov bude aj správa o manipulácií s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách. Toto ľudovo nazývané „stáčanie tachometrov“ je praktika, ktorá je podľa posledných zistení veľmi často využívaná najmä pri cezhraničnom predaji áut, pričom ovplyvňuje nielen cenu auta, ale najmä jeho bezpečnosť. Správa preto navrhuje zaviesť európsku databázu, ktorá by zhromažďovala údaje o najazdených kilometroch a podvodom by tak nadobro zabránila.


Veľké nedostatky v aplikácií európskeho práva ako takého zistila aj správa o monitorovaní aplikácie práva EÚ za rok 2016, pričom špeciálne sa tu spomínajú porušenia emisných pravidiel zo strany výrobcov automobilov. Členské štáty taktiež veľmi zodpovedne nepristupujú ani k implementácií tzv. smernice na ochranu obetí.


Z ďalších dôležitých tém spomeniem napríklad hodnotenie justičného nástroja, ktorý poskytuje porovnávací prehľad o kvalite a efektivite súdnictva či správu o posilnení postavenia žien v rámci externých vzťahov Európskej únie.


Na záver plenárneho zasadnutia budeme diskutovať o situácií v oblasti ľudských práv, a to tentokrát v Iráne, Sudáne a Saudskej Arábii.


Ako som už spomínala v úvode, na tomto plenárnom zasadnutí si vypočujeme príhovory prezidenta republiky Guinea, Kolumbijskej republiky a v sérii debát o budúcnosti Európy budeme pokračovať s premiérom Luxemburského veľkovojvodstva.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page