top of page

Plenárne zasadnutie: október 2018 1.


Prvé z celkovo dvoch plenárnych zasadnutí, ktoré čakajú Európsky parlament v mesiaci október, začína v Štrasburgu už nasledujúci týždeň. Na rozdiel od mnohých iných plenárnych zasadnutí, kde prevažujú návrhy správ vypracované z vlastnej iniciatívy poslancov, bude toto zasadnutie odlišné a hlasovať budeme najmä o návrhoch novej európskej legislatívy.

Diskusie a hlasovania sa počas tohto plenárneho zasadnutia budú týkať širokej škály tém, pričom najväčšiu skupinu budú tvoriť návrhy z daňovej oblasti. Budeme tak hlasovať napríklad o harmonizácií a zjednodušení niektorých pravidiel týkajúcich sa DPH, ktoré by mali uľahčiť cezhraničný obchod medzi členskými štátmi. Ďalej budeme v tomto kontexte hlasovať o návrhu Komisie, na základe ktorého budú mať členské štáty viac flexibility v stanovovaní sadzieb DPH. Tento návrh bol predstavený v rámci tzv. Akčného plánu o DPH. Posledné dve správy týkajúce sa daňovej oblasti budú o predĺžení možnosti členských štátov aplikovať systém prenesenia daňovej povinnosti a o administratívnej spolupráci medzi členskými štátmi v oblasti spotrebných daní.

Dlho očakávaným hlasovaním bude nepochybne hlasovanie o smernici o audiovizuálnych mediálnych službách. Táto smernica bola navrhnutá v máji 2016 a po dvoch rokoch práce na tomto návrhu a hľadania kompromisov sa konečne blíži k záverečnému hlasovaniu. Táto smernica rozšíri pravidlá aj na platformy zdieľajúce videá či live streaming a celkovo smeruje k väčšej ochrane maloletých divákov pred škodlivým obsahom. Keďže ochrana detí pred nevhodným obsahom je aj časťou mojej agendy v Európskom parlamente, na tvorbe tejto smernice som sa aktívne podieľala a medziiným som navrhla vytvorenie celoeurópskeho systému tzv. deskriptorov (obrázkov zobrazujúcich sa počas vysielania v rohu obrazovky), ktoré by rodičom jednotne v celej EÚ napovedali, či je obsah pre ich deti vhodný. Okrem toho som sa zasadzovala za obmedzenie času pre reklamy či väčšie rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vo vysielaní.

Podobne ako pri iných plenárnych zasadnutiach, aj tentokrát bude na programe niekoľko práv týkajúcich sa vzťahov Európskej únie k tretím krajinám. Na tejto plenárnej schôdzi budeme hlasovať o rekodifikácií nariadenia obsahujúceho zoznam krajín, s ktorými má Európska únia bezvízový styk. Ďalej budeme hlasovať o dohode medzi Európskou úniou a Marokom týkajúcej sa vedeckej a technologickej spolupráce v rámci partnerstva PRIMA zameraného na stredomorskú oblasť. Do tretice budeme v rámci zmeny tohtoročného rozpočtu hlasovať o zrušení pridelenia financií Turecku v rámci predvstupovej pomoci. Predvstupová pomoc Turecku je totiž naviazaná na snahu Turecka o zlepšenie v oblastiach právneho štátu, ľudských práv, demokracie a slobody médií, ku ktorej však nedochádza.

Počas diskusií v rámci tohto plenárneho zasadnutia budeme hovoriť aj o téme záväzných emisných limitov CO2 pre automobily a menšie dodávky a zo správ týkajúcich sa právnej oblasti budeme hovoriť o zmene nariadenia o agentúre EÚ pre justičnú spoluprácu - Eurojust. Nové nariadenie rozšíri úlohy tejto agentúry a vyjasní vzájomnú spoluprácu medzi ňou a novo zriadeným úradom Európskeho prokurátora. Rovnako právnej oblasti, a to tentokrát oblasti trestného práva, sa bude týkať správa o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku. Nové nariadenie umožní uznávanie týchto príkazov medzi členskými štátmi a bude tak účinným nástrojom na predchádzanie cezhraničnej kriminality.

Tak ako počas iných plenárnych zasadnutí, sa budeme aj teraz zaoberať prípadmi závažného porušovania ľudských práv v tretích krajinách, pričom okrem iného budeme hovoriť o obrovskej humanitárnej kríze v Jemene, v ktorom už štvrtý rok zúri zástupná vojna. Na záver spomeniem pokračovanie diskusií o budúcnosti Európy, v rámci ktorých tentokrát vystúpi estónsky premiér Jüri Ratas a deň predtým si vypočujeme príhovor prezidenta Čiernej Hory Mila Đukanovića.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page