top of page

Plenárne zasadnutie: november 2018


Na novembrovom plenárnom zasadnutí, ktoré začína už v pondelok v Štrasburgu, budeme mať opäť štyri dni na prejednávanie dôležitých tém, hľadanie riešení na súčasné otázky, ako aj hlasovanie o novej legislatíve. A keďže sa pomaly blíži koniec kalendárneho roka, na programe máme najmä množstvo novej legislatívy, ktorá by do príchodu nového roka mala byť uzavretá.

Veľkou skupinou správ, o ktorých budeme v rámci plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať, budú témy súvisiace s energetikou. Hlasovať budeme o správe o energetickej efektívnosti, ktorá v dôsledku iných legislatívnych zmien a taktiež v dôsledku prijatia Parížskej dohody musí byť aktualizovaná a musí stanoviť nové ciele energetickej efektívnosti na obdobie do roku 2030. Ďalšie správy z oblasti energetiky sa budú týkať riadenia energetickej únie a podpory využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Druhou témou, ktorá bude v mnohom s prvým okruhom súvisieť, je téma životného prostredia. V rámci nej budeme hlasovať o viacročnom pláne pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolove týchto druhov. V praxi sa tento viacročný plán dotkne najmä rybolovu sardiniek a ančovičiek v Taliansku a Chorvátsku a bude sa zameriavať najmä na udržateľný rybolov a ochranu rybolovných zdrojov. Keďže príroda dokáže byť nielen priateľom, ale aj silným nepriateľom, mnohokrát dochádza v dôsledku rôznych prírodných katastrof a živelných pohrôm k obrovským škodám. Presne to bude aj predmetom ďalšej správy o mobilizácií európskeho fondu solidarity, prostredníctvom ktorého sa poskytnú financie na opravy infraštruktúry zničenej v dôsledku záplav v Lotyšsku. Poslednými dvoma správami, ktorá budú zamerané na ochranu životného prostredia bude jednak správa, ktorou sa stanovia emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a správa o tzv. perzistentných organických látkach, ktoré sa nachádzajú v prostredí, a ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, keďže ich prijímame prostredníctvom dýchania či potravín.

Veľmi dôležitou témou, ktorú spomeniem samostatne, bude téma posilnenia práv pasažierov v železničnej doprave. V rámci tejto správy sa totiž budeme venovať aj výraznému posilneniu práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré ešte aj dnes čelia pri cestovaním veľkým prekážkam.

Taktiež dôležitou správou z hľadiska mojich tém v Európskom parlamente je správa o službách starostlivosti v EÚ, ktorá nadväzuje na pripravovanú smernicu o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, na ktorej znení sa ako tieňový spravodajca podieľam. Významnou súčasťou tejto správy sú požiadavky, aby mali neformálni opatrovatelia, ktorí de facto nahrádzajú štát pri dlhodobej starostlivosti o členov rodiny, rovnaké postavenie ako opatrovatelia formálni, a to aj čo sa týka kompenzácií či sociálneho zabezpečenia.

Z veľkých skupín správ spomeniem taktiež správy týkajúce sa zahraničných vzťahov Európskej únie, o ktorých budeme hlasovať v dvoch hodnotiacich správach o implementácií asociačných dohôd s Gruzínskom a Moldavskom, ale tiež v správe o podmienkach, ktoré musia byť dodržiavané pri udeľovaní licencií na vývoz zbraní do tretích krajín. So vzťahmi Európskej únie navonok nepochybne súvisia aj uznesenia o prípadoch porušovania ľudských práv, o ktorých na plenárnych zasadnutiach pravidelne hlasujeme a vyvíjame tak tlak na dané krajiny. Počas tohto zasadnutia budeme tak hlasovať o uznesení o prípadoch politických väzňov vo Vietname, a situácií v oblasti ľudských práv na Kube a v Bangladéši.

Na záver výpočtu tém, ktoré nás na budúci týždeň čakajú, spomeniem ešte uznesenie o minimálnych štandardoch pre menšiny v Európskej únii, ďalšie uznesenie, ktoré bude z oblasti zdravia a bude hovoriť o včasnej diagnostike a liečbe lymskej boreliózy a nakoniec dve uznesenia smerujúce do oblasti rozvoja, a to uznesenie o prínosoch digitalizácie pre rozvoj a potrebe posilňovania vzdelávania ako významného prvku rozvoja v krízových oblastiach.

V pokračovaní debát o budúcnosti Európy si vypočujeme nemeckú kancelárku Angelu Merkel a v rámci príhovor prezidentov tretích krajín vystúpi na pôde Európskeho parlamentu prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page