top of page

Plenárne zasadnutie: december 2018


Posledné plenárne zasadnutie v tomto roku začína už budúci týždeň v Štrasburgu. Posledné plenárne zasadnutia v roku sú pritom známe tým, že sa väčšinou nesú v znamení dokončovania čo najviac otvorených návrhov legislatívnych a nelegislatívnych správ a ich rozvrh je teda vždy mimoriadne plný. A tak tomu bude aj v prípade tohtoročného decembrového zasadnutia.


K veľmi dôležitým správam, o ktorých budeme na tomto plenárnom zasadnutí hlasovať, bude patriť smernica o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci, ktorá stanoví maximálne limity pre určité látky, ktorým môžeme byť vystavení na pracovisku, a ktoré môžu potenciálne spôsobovať zdravotné problémy. Stanovenie limitov pre tieto látky bude mať priaznivý dosah na znižovanie počtu chorôb z povolania či úmrtí spôsobených týmito látkami. S témou ochrany zamestnancov pri práci súvisia aj ďalšie dve správy, a to správa o Európskej agentúre pre bezpečnosť a zdravie pri práci a správa o Európskej agentúre pre zlepšenie životných a pracovných podmienok.


Látkami, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie, sa bude zaoberať aj správa o transparentnosti a udržateľnosti európskeho mechanizmu pre hodnotenie rizík v potravinovom reťazci, ktorá bude prinášať odporúčania pre posilnenie záruk riadneho hodnotenia pesticídov.


Veľkú skupinu správ budú aj na tomto plenárnom zasadnutí tvoriť správy o vzťahoch Európskej únie s tretími krajinami. Budeme preto diskutovať o dvoch dohodách medzi EÚ a Japonskom - dohode o ekonomickom a dohode o strategickom partnerstve - rokovania o ktorých boli konečne po piatich rokoch uzavreté, a ktoré zabezpečia prehĺbenú politickú spoluprácu, politických dialóg, ale aj jednoduchší prístup na trh za súčasného zachovania ochrany citlivých komodít. K ďalším správam patriacim do kategórie „vonkajšie vzťahy“ bude patriť aj dohoda o letectve s Jordánskom a správa o uplatňovaní asociačnej dohody s Ukrajinou, ktorá zdôrazňuje najmä bezpodmienečnú podporu Európskej únie územnej celistvosti Ukrajiny.


V správe o úplnom uplatňovaní schengenského práva v Bulharsku a Rumunsku, do čoho je zahrnuté aj zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, Európsky parlament pripomenie, že Rumunsko a Bulharsko splnili všetky podmienky na zrušenie hraničných kontrol a nie je teda dôvod odchyľovať sa od ustálených procesov a úplné uplatňovanie práva odďaľovať.


Správa o vzdelávaní v digitálnej ére nadväzuje na Akčný plán o digitálnom vzdelávaní, ktorý Európska komisia predstavila v januári tohto roka a hovorí o hlavných výzvach a príležitostiach takéhoto vzdelávania, pričom zdôrazňuje najmä potrebu digitálnej transformácie, potrebu adaptovať študentov na zmeny, ktoré takáto transformácia prinesie, ako aj preškoľovať pracovníkov pre potreby digitálneho trhu.


Správa, ktorú pripravila moja kolegyňa Helga Stevens, prináša zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (TERR), ktorý analyzoval všetky nedávne teroristické útoky na území Európskej únie a navrhol opatrenia, ktoré by mali pomôcť predchádzať ďalším možným útokom v budúcnosti.


Keďže ide o posledné plenárne zasadnutie, na programe budú už tradične výročné správy z rôznych oblastí, pričom hlasovať budeme aj o výročnej správe o implementácií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a o správe o stave ľudských práv a demokracie vo svete za rok 2017. V rámci tohto okruhu budeme preberať aj správu, ktorá sumarizuje aktivity európskej ombudsmanky, ako aj ďalšiu správu, ktorá sa zaoberá činnosťou výboru pre petície taktiež za rok 2017.


Z ostatných správ spomeniem ešte správu o novej európskej agende pre kultúru, ktorá má za cieľ uľahčiť mobilitu umelcov, podporiť kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj zabezpečiť silnejšiu spoluprácu s tretími krajinami, správu týkajúcu sa tzv. typového schvaľovania, ktorá je súčasťou prípravy Európskej únie na situáciu, kedy Veľká Británia vystúpi bez dosiahnutia akejkoľvek vzájomnej dohody a do tretice správu, ktorá hodnotí jednotný trh v Európskej únii.


V rámci diskusií o budúcnosti Európy si na tomto plenárnom zasadnutí vypočujeme prezidenta

Cyperskej republiky a okrem toho nás čaká ešte jedna príjemná povinnosť, a to udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia ukrajinskému režisérovi Olegovi Sencovovi.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page