top of page

Plenárne zasadnutie: január 2019


Prvé plenárne zasadnutie roku 2019 bude zahájené už budúci pondelok v Štrasburgu a na programe bude mať množstvo návrhov smerníc a nariadení, výročných správ, ale aj nelegislatívnych uznesení. Keďže sa o pár mesiacov budú konať voľby do Európskeho parlamentu, posledné plenárne zasadnutia tohto mandátu sa budú niesť najmä v znamení dokončovania rozpracovanej legislatívy a budú tak mimoriadne nabité.


Veľkú skupinu správ, o ktorých budeme hlasovať, budú tvoriť správy týkajúce sa tretích krajín. Hlasovať tak budeme o dohodách medzi Európskou úniou a Kirgizskom a implementačných správach, v ktorých zhodnotíme vykonávanie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a stredoamerickým regiónom, obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Peru a do tretice obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kolumbiou. V rámci dohody medzi Európskou úniou a Albánskom budú stanovené podmienky pre operácie európskej agentúry Frontex na jeho území. Poslednou z tejto skupiny správ bude správa o dohode medzi Európskou úniou a Marokom, ktorá bude hovoriť o citlivom probléme dovozu výrobkov pochádzajúcich zo Západnej Sahary.


Čiastočne s tretími krajinami súvisí aj správa, ktorá má skôr právny charakter a hovorí o reštitúciách nelegálne zabavených a odvezených predmetov kultúrnej hodnoty. Táto správa vyzýva na stanovenie spoločných pravidiel pre návrat týchto predmetov vlastníkom alebo ich dedičom, a to bez ohľadu na to, či boli predmety odcudzené ešte počas druhej svetovej vojny alebo až v súčasnosti.


Keďže je začiatok kalendárneho roka, veľký okruh hlasovaní budú tvoriť aj uznesenia súvisiace so zakladaním nových programov Európskej únie, vylepšovaním tých starých či ustanovovaním nových fondov v rôznych oblastiach. Budeme hlasovať o vytvorení nového európskeho programu pre spoluprácu v colnej oblasti, o vytvorení nového fondu integrovaného riadenia hraníc, ktorý má priniesť efektívnejšie opatrenia v odpovedi na zvýšenú migráciu, ale aj o správe, ktorá prináša novú podobu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácií. Zlúčením troch v súčasnosti existujúcich fondov vznikne nový Európsky sociálny fond plus, ktorý má za cieľ podporu mobility pracovníkov a založenie programu InvestEU bude mať zasa za cieľ preklenúť nedostatok investícií v Európe. K ďalším novým programom bude patriť Fiscalis, ktorý si zoberie na starosti prehĺbenie spolupráce v daňovej oblasti a program Európskych práv a hodnôt, ktorého hlavným cieľom je ich podpora a ochrana. Posledné dva programy budú mať na starosti jadrovú energiu a najmä nukleárnu bezpečnosť a tejto témy sa bude týkať aj ďalšia veľká skupina správ. Okrem iného budeme hlasovať aj o spoločnom podniku na výrobu čistej energie z reaktorov či o finančnej podpore a ďalšej asistencii pre členské štáty z bývalého východného bloku, ktoré sa v rámci prístupových rokovaní zaviazali vyradiť staré nukleárne reaktory. V týchto správach budeme hlasovať o finančnej podpore pre Bulharsko, Slovensko a Litvu.


Ako som už spomínala v úvode, budeme počas tohto plenárneho zasadnutia hlasovať aj o niekoľkých výročných správach, a to konkrétne o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2017, výročnej správe bankovej únie za minulý rok, výročnej správe zachytávajúcej situáciu dodržiavania základných práv v Európskej únii za rok 2017 a nakoniec o dvoch výročných správach týkajúcich sa finančných aktivít Európskej investičnej banky a ich kontroly taktiež za rok 2017.


Z ďalších správ spomeniem správu zasahujúcu do oblasti životného prostredia, ktorá hodnotí mechanizmus povoľovania pesticídov v Európskej únii, správu, ktorá hovorí o potrebe vytvorenia postu špeciálneho vyslanca pre náboženskú slobodu mimo Európskej únie, či správu, ktorá harmonizuje bezpečnostné prvky tzv. núdzového cestovného dokladu vydávaného v prípade straty alebo odcudzenia riadneho cestovného pasu. Z výboru pre práva žien a rodovú rovnosť boli podané na toto plenárne zasadnutie dve správy, a to správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente a správa o rodovej rovnosti a daňových politikách v Európskej únii. Hlasovať budeme taktiež o niekoľkých zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.


Keďže začíname nový kalendárny polrok, dochádza aj k zmene rotujúceho predsedníctva Rady, ktoré preberá Rumunsko a počas vystúpení v pléne nám predstaví svoje priority. Okrem toho si pripomenieme 20. výročie zavedenia spoločnej meny – Eura a v rámci pokračovania diskusií o budúcnosti Európy si vypočujeme predsedu vlády Španielska Pedra Sáncheza.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page