top of page

Miniplenárne zasadnutie: apríl 2019


Posledné miniplenárne zasadnutie, na ktorom sa zúčastní plénum Európskeho parlamentu ešte pred májovými voľbami, bude zahájené už túto stredu v Bruseli.


Ako prvé spomeniem hlasovanie o správe, na ktorej som sa podieľala ako tieňová spravodajkyňa, a ktorá sa týka rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Nová smernica prinesie minimálne pravidlá pre dĺžku rodičovskej dovolenky, ale zavádza aj desať dní otcovskej dovolenky pri príležitosti narodenia dieťaťa a päť dní opatrovateľskej dovolenky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na typ pracovného pomeru.


Počas zasadnutia bude opätovne na program zaradený tzv. balík mobility, o ktorom sme mali hlasovať na predchádzajúcom zasadnutí v Štrasburgu, ale vzhľadom na extrémne vysoký počet pozmeňovacích návrhov k hlasovaniu nakoniec nedošlo a správa bola vrátená späť do výboru pre dopravu. S mobilitou bude súvisieť aj ďalšia správa, ktorá hovorí o potrebe posilnenia jej bezpečnosti a celkového prispôsobenia čoraz väčšiemu počtu účastníkov cestnej premávky, množstvu cyklistov a chodcov, ale aj výzvam, ktoré prináša starnúca populácia a technologické zmeny.


Z oblasti ochrany životného prostredia budeme hlasovať o niekoľkých správach. K nim bude patriť správa o viacročnom pláne pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora, o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ale aj správa o manažmente efektívnejšieho nakladania s odpadom.


Ďalšou témou, ktorou sa budeme zaoberať, bude téma obnovenia hraničných kontrol, ktoré zaviedli niektoré členské štáty v reakcii na zvýšenú migráciu a obavy o bezpečnosť obyvateľov. Návrh, o ktorom budeme hlasovať, zavádza prísnejšie podmienky pre znovuzavedenie hraničných kontrol, pričom tieto by bolo možné zaviesť na kratšiu dobu, ako je to možné v súčasnosti.


Z energetických tém budeme počas tohto zasadnutia hlasovať iba o jednej správe, a to o správe o spoločných pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom. Z ďalších hlasovaní budeme rozhodovať o zavedení celoeurópskeho dôchodkového produktu a o nových usmerneniach pre politiky zamestnanosti v členských štátoch.


Pomerne veľkú skupinu budú tvoriť správy, ktorými sa upravujú fondy, programy či nástroje Európskej únie. Budeme hlasovať o Európskom námornom a rybárskom fonde, založení programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti a s tým súvisiaci nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly. Poslednou správou z tejto oblasti bude správa o založení Európskeho sociálneho fondu +, ktorý bude spojením niekoľkých významných európskych fondov a iniciatív na podporu mobility pracovníkov a zamestnanosti.


Na záver ešte spomeniem hlasovania, ktoré sa budú týkať posilnenia bezpečnostných prvkov európskych občianskych preukazov a dokladov o pobyte a taktiež hlasovania aj o niekoľkých ekonomických témach, a to menovite o úprave ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 a o implementácií rozpočtu EÚ na tento rok v súvislosti s odchodom Veľkej Británie.


Okrem rozpráv a hlasovaní si v pléne vypočujeme stanovisko Európskej komisie a Rady k Brexitu a v rámci diskusií s predstaviteľmi krajín o budúcnosti Európskej únie vystúpi švédsky premiér Stefan Löfven. AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page